Home » Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2018/2019

30 czerwca 2019
Kla­sa I Paw­lak Han­na Kró­lik Wik­to­ria Lisiec­ki Adam Kik Emi­lia Fer­dy­nus Mag­da­le­na Sku­pień Bian­ka Kla­sa II Malik Filip Pie­przyk Zuzan­na Dłu­go­wska Julia Kla­sa III Mro­żek Woj­tek Bin­kow­ska Doro­ta Bin­kow­ska Danu­ta Sowa Oli­wia Sęk Anna Kla­sa IV Sku­pień Zuzan­na — 5,50 — wzo­ro­we Han­na Zna­mi­row­ska — 5,58 — wzo­ro­we Śpi­giel Krzysz­tof — 4,92 — bar­dzo dobre Śpi­giel Tomasz — 4,83 — bar­dzo dobre Tra­ła Julia — 5,0 […]


Czy­taj dalej …

Ostatni dzwonek

21 czerwca 2019
Nad­szedł dłu­go wycze­ki­wa­ny moment dla wszyst­kich uczniów. Dzi­siaj ofi­cjal­nie zakoń­czył się kolej­ny rok szkol­ny 2018/19. Dla nie­któ­rych był on trud­ny, dla innych pełen wyzwań i suk­ce­sów, nowych doświad­czeń. Po raz ostat­ni w tym roku szkol­nym w Sali OSP dyrek­cja, nauczy­cie­le i ucznio­wie spo­tka­li się w peł­nym skła­dzie. Nad­szedł czas nagro­dze­nia tych uczniów, któ­rzy po dzie­się­ciu […]


Czy­taj dalej …

Umiemy pływać

17 czerwca 2019
Ucznio­wie kla­sy III uczest­ni­czy­li w poza­lek­cyj­nych zaję­ciach spor­to­wych z zakre­su nauki pły­wa­nia. Zaję­cia odby­wa­ły się od 3 kwiet­nia 2019 r. do 12 czerw­ca 2019 r. w każ­dą śro­dę. Zor­ga­ni­zo­wa­ne były  na obiek­cie Qarium  w Kęp­nie i  sfi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Urzę­du Mia­sta i Gmi­ny w Wie­ru­szo­wie.  Ucznio­wie sys­te­ma­tycz­nie i  aktyw­nie uczest­ni­czy­li w nauce pły­wa­nia.  Dzię­ki wykwa­li­fi­ko­wa­nym instruk­to­rom opa­no­wa­li pod­sta­wo­we tech­ni­ki […]


Czy­taj dalej …

Szkoła w Pieczyskach doceniona!

17 czerwca 2019
Kolej­ny raz Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyróż­nio­na i otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat „ Dobrze zaPRO­JEK­To­wa­nej Szko­ły 2019” za podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia na rzecz pro­mo­wa­nia pra­cy z uczniem meto­dą pro­jek­tu oraz wspie­ra­nie mło­dzie­ży w podej­mo­wa­niu ambit­nych wyzwań edu­ka­cyj­nych. Cer­ty­fi­kat został przy­zna­ny w ramach Pro­gra­mu „ Pro­jekt z kla­są”. Reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia dydak­tycz­ne, wycho­waw­cze i opie­kuń­cze przez kadrę peda­go­gicz­ną w tej szko­le mają na celu pro­mo­wa­nie współ­pra­cy […]


Czy­taj dalej …

Czas podsumowań rozpoczęty

16 czerwca 2019
W czwar­tek 13 czerw­ca w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel pod­su­mo­wu­ją­cy osią­gnię­cia uczniów w róż­nych kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Za god­ne repre­zen­to­wa­nie szko­ły wyróż­nie­ni zosta­li spor­tow­cy: Mar­cel Muro­wa­ny i Szy­mon Fro­nia z kl. V, Dawid Szczer­buk, Maria Puchal­ska i Julia Śliw­ka z kl. VI, Alan Fro­nia, Mał­go­rza­ta Dąbik i Mar­ty­na Kik z kl. VII oraz Miko­łaj Soj­ka i Maciej Sowa […]


Czy­taj dalej …

To w rodzinie jest siła

13 czerwca 2019
W czwar­tek 13 czerw­ca dzie­ci z młod­szej gru­py przed­szkol­nej z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go uczest­ni­czy­ły w pik­ni­ku rodzin­nym. Już od rana emo­cje się­ga­ły zeni­tu. Pod­eks­cy­to­wa­ne przed­szko­la­ki z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ły na wspól­ny pik­nik z rodzi­ca­mi. Spo­tka­nie malu­chy roz­po­czę­ły od wystę­pów, spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych na ten dzień, gdzie naj­bliż­si mogli podzi­wiać zdol­no­ści tane­cz­no-woka­l­ne swo­ich milu­siń­skich.  Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką dzię­ko­wa­ły swo­im rodzi­com za ich trud […]


Czy­taj dalej …

Wyprawka przedszkolaka (3–4 latka)

12 czerwca 2019
[…]


Czy­taj dalej …

Przedszkolaki we Wrocławiu

10 czerwca 2019
4 czerw­ca przed­szko­la­ki z gru­py 3–4 lat­ków i 5–6 lat­ków wraz ze swo­imi wycho­waw­ca­mi i kil­ko­ma rodzi­ca­mi uda­li się na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do Wro­cła­wia. O godzi­nie 8⁰⁰ rano wszy­scy uczest­ni­cy pod opie­ką prze­mi­łej pani prze­wod­nik i doświad­czo­ne­go kie­row­cy wyru­szy­li w tra­sę. Po dro­dze pani prze­wod­nik opo­wia­da­ła cie­ka­wost­ki o oko­li­cach mija­nych auto­ka­rem, zada­wa­ła zagad­ki — więc podróż minę­ła szyb­ko. We Wro­cła­wiu przed­szko­la­ki poszły do Teatru […]


Czy­taj dalej …

Sportowy Dzień Dziecka

7 czerwca 2019
7 czerw­ca br. zor­ga­ni­zo­wa­no w naszej szko­le Spor­to­wy Dzień Dziec­ka. Impre­zę roz­po­czę­to wrę­cze­niem nagro­dy dla spor­tow­ca roku, któ­rym został uczeń kla­sy szó­stej Dawid Szczer­buk. Zma­ga­nia spor­to­we zaczę­ły przed­szko­la­ki i dzie­ci z klas naj­młod­szych, któ­re wzię­ły udział w  wyści­gach rzę­dów. Dla star­szych uczniów zor­ga­ni­zo­wa­no mecz w dwa ognie, rin­go i pił­kę noż­ną. Rywa­li­za­cja, jak zawsze, […]


Czy­taj dalej …