Home » Aktualności » Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogól­no­pol­ski  Dzień Gło­śne­go Czy­ta­nia  odbył się w naszej szko­le w towa­rzy­stwie Gan­gu Sło­dzia­ków z książ­ki pani Rena­ty Piąt­kow­skiej pt.  „Przy­ja­cie­le mogą wie­le, czy­li magia z leśnej pola­ny”.

Ucznio­wie klas I‑III  z cie­ka­wo­ścią wysłu­cha­li dwóch wybra­nych roz­dzia­łów. Przy­go­dy naszych leśnych przy­ja­ciół roz­bu­dzi­ły zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci czy­ta­niem . Obec­ność masko­tek pozwo­li­ła dzie­ciom prze­nieść się w zaka­mar­ki leśnej pola­ny i prze­ży­wać przy­go­dy swo­ich ulu­bień­ców.