Home » Aktualności » Uczniowie z Pieczysk w Szkole Plastycznej w Łodzi

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uczniowie z Pieczysk w Szkole Plastycznej w Łodzi

Ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w pro­jek­cie „Jan­ko Pla­sty­kant- poszu­ki­wa­nie talen­tów pla­stycz­nych wśród naj­młod­szych miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kie­go’’ na zapro­sze­nie  Zespo­łu Pań­stwo­wych Szkół Pla­stycz­nych im. T. Makow­skie­go w Łodzi. Cały wyjazd został finan­so­wa­ny przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Łódz­kie­go. Celem pro­jek­tu było bada­nie kom­pe­ten­cji pla­stycz­nych uczniów wraz z reali­za­cją ele­men­tów doradz­twa zawo­do­we­go. Ucznio­wie klas IV- VIII, wyka­zu­ją­cy zain­te­re­so­wa­nie pla­sty­ką i posia­da­ją­cy zdol­no­ści manu­al­ne, chęt­nie wzię­li udział w warsz­ta­tach kre­atyw­no­ści, któ­re posze­rzy­ły gra­ni­ce ich wyobraź­ni, wzbo­ga­ci­ły o nowy, inny spo­sób postrze­ga­nia rze­czy­wi­sto­ści oraz pla­stycz­ny język komu­ni­ka­cji. Z zacie­ka­wie­niem zwie­dzi­li pra­cow­nię arty­stycz­ną i pozna­li spe­cy­fi­kę i kli­mat szko­ły pla­stycz­nej. Być może wizy­ta uła­twi uczniom wybór szko­ły i da moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia pasji i zain­te­re­so­wań.