Home » Aktualności » Pasowanie przedszkolaków

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Pasowanie przedszkolaków

31 paź­dzier­ni­ka zapi­sał się w kar­tach naszej gru­py 3–4 lat­ków jako dzień nie­za­po­mnia­ny i wyjąt­ko­wy. W tym dniu w gru­pie 3–4 lat­ków odby­ło się uro­czy­ste paso­wa­nie na przed­szko­la­ka i star­sza­ka. Dzie­ci mimo lek­kiej tre­my zachwy­ci­ły wszyst­kich swo­imi wystę­pa­mi. Następ­nie Pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra uro­czy­ście paso­wa­ła ich na przed­szko­la­ków i star­sza­ków. Na pamiąt­kę tego wyda­rze­nia dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my i ślicz­ne kub­ki.

Po emo­cjo­nu­ją­cej czę­ści ofi­cjal­nej odbył się słod­ki poczę­stu­nek przy­go­to­wa­ny przez rodzi­ców.