Home » Aktualności » „Bezpieczny pierwszak” w gminie Wieruszów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Bezpieczny pierwszak” w gminie Wieruszów

Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Wie­ru­szo­wie wspól­nie z Kasą Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie prze­pro­wa­dzi­ły dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne skie­ro­wa­ne dla uczniów klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych w Wie­ru­szo­wie oraz w gmi­nie Wie­ru­szów. W ramach kam­pa­nii prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły pre­lek­cje na temat bez­pie­czeń­stwa na dro­dze oraz w gospo­dar­stwie domo­wym i rol­nym.

W naszej szko­le pierw­szo­kla­si­stów 7 listo­pa­da 2019 roku odwie­dzi­li Ane­ta Sie­dlec­ka i Karo­li­na Mie­sza­ła z Kasy Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie oraz asp. sztab. Damian Paw­lak z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie.

Pod­czas spo­tka­nia wie­le uwag poświę­co­no wła­ści­we­mu zacho­wa­niu się na dro­dze, bez­piecz­ne­mu spę­dza­niu cza­su wol­ne­go w domu i miej­scach publicz­nych oraz bez­pie­czeń­stwu pod­czas prac w domu i w gospo­dar­stwie rol­nym. Waż­nym punk­tem spo­tka­nia, było uświa­do­mie­nie milu­siń­skim jak waż­ną rolę peł­ni korzy­sta­nie z odbla­sków przez pie­szych. Nie zabra­kło rów­nież infor­ma­cji doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa pod­czas kon­tak­tu ze zwie­rzę­ta­mi. „Pierw­sza­ki” bar­dzo chęt­nie wysłu­cha­ły prze­ka­za­nych na spo­tka­niu infor­ma­cji, chęt­nie dzie­li­ły się swo­imi spo­strze­że­nia­mi na temat bez­pie­czeń­stwa i rów­nie chęt­nie zada­wa­ły pyta­nia. Na zakoń­cze­nie wszyst­kim uczest­ni­kom roz­da­no odbla­sko­we kami­zel­ki, opa­ski, książ­ki pt. „Bez­pie­czeń­stwo na wsi” oraz sło­dy­cze ufun­do­wa­ne przez Kasę Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie. Pro­wa­dzo­ne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne prze­bie­gły pod hasłem „Bez­piecz­na pra­ca i zaba­wa w gospo­dar­stwie rol­nym”.