Home » Aktualności » Uczniowie z Pieczysk w Mobilnym Planetarium

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uczniowie z Pieczysk w Mobilnym Planetarium

W dniu 19 listo­pa­da 2019r ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję na pobyt w mobil­nym pla­ne­ta­rium. Całość spo­tka­nia roz­po­czę­ła się pre­zen­ta­cją i pro­jek­cją mate­ria­łu fil­mo­we­go, któ­ry doty­czył cie­ka­wo­stek na temat kosmo­su i tego co nas ota­cza. Głów­nym celem było przy­bli­że­nie mło­dzie­ży i dzie­ciom infor­ma­cji na temat dzia­ła­nia tele­sko­pu Hublea. Ucznio­wie pozna­li cie­ka­wost­ki na temat wiel­ko­ści Ukła­du Sło­necz­ne­go w kosmo­sie w róż­nych ska­lach. Przy­bli­żo­na zosta­ła postać Miko­ła­ja Koper­ni­ka oraz infor­ma­cje o naj­bliż­szych gwiaz­dach, takich jak Pro­xi­ma Cen­tau­ria, Syriusz. Dla naj­młod­szych został zapre­zen­to­wa­ny mate­riał mul­ti­me­dial­ny, film w for­mie baj­ki o Ukła­dzie Sło­necz­nym oraz pod­sta­wo­we infor­ma­cje na temat Słoń­ca (tem­pe­ra­tu­ra, wiel­kość, jasność i odle­głość). W trak­cie poka­zów zasto­so­wa­no sys­tem 3D bez oku­la­rów. Była to wspa­nia­ła lek­cja fizy­ki i astro­no­mii.

Cała spo­łecz­ność uczniow­ska skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Radzie Rodzi­ców przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach za sfi­nan­so­wa­nie przed­się­wzię­cia. Pięk­nie dzię­ku­je­my rów­nież Wie­ru­szow­skie­mu Domu Kul­tu­ry za uży­cze­nie sali wido­wi­sko­wej.