Home » Aktualności » „Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci”

Co roku, w listo­pa­dzie, czci­my jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń w naszej histo­rii, odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści 11 listo­pa­da 1918 roku. W dniu 8 listo­pa­da ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach przy­by­li do szko­ły w odświęt­nych, galo­wych stro­jach. Na szkol­nych kory­ta­rzach czuć było pod­nio­słą atmos­fe­rę. Wszy­scy zebra­li się na ape­lu oko­licz­no­ścio­wym, któ­ry został roz­po­czę­ty wspól­nym odśpie­wa­niem nasze­go hym­nu — „Mazur­ka Dąbrow­skie­go”. W ten spo­sób przy­łą­czy­li­śmy się do akcji „Szko­ła do hym­nu”.

Następ­nie cała spo­łecz­ność uczniow­ska wysłu­cha­ła mon­ta­żu słow­no-muzycz­ne­go, któ­ry przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy VIII. Przed­sta­wi­li oni histo­rię 123 lat nie­wo­li, kie­dy to całe poko­le­nia Pola­ków wal­czy­ły o wol­ność. Patrio­tycz­ne wier­sze prze­pla­ta­ne były pie­śnia­mi patrio­tycz­ny­mi w wyko­na­niu uczniów kla­sy IV. Od przed­szko­la­ka po ósmo­kla­si­stę, wszy­scy uczest­ni­cy ape­lu mie­li moż­li­wość pie­lę­gno­wa­nia pol­skich tra­dy­cji oraz odda­nia czci i hoł­du naszym boha­te­rom. Bo prze­cież „naród bez histo­rii błą­dzi jak czło­wiek bez pamię­ci.”