Home » Rok szkolny 2012/2013 » Biegi przełajowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Biegi przełajowe

11 wrze­śnia na sta­dio­nie Klu­bu Spor­to­we­go WKS  „Pro­sna” w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li Mar­ta Gabas – kl. IV, Mar­ta Grusz­ka – kl. V i Bar­tosz Żurek – kl. VI.

Do eta­pu powia­to­we­go awan­so­wał uczeń kla­sy VI Bar­tosz Żurek.

Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych odby­ły się 20 wrze­śnia 2012 r. w Lutu­to­wie. W kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych na star­cie sta­nę­ło 43 chłop­ców z poszcze­gól­nych szkół i gmin. Bar­tek pobiegł wspa­nia­le, zajął I miej­sce i tym samym zakwa­li­fi­ko­wał się do eta­pu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się 28 wrze­śnia 2012 r. w Unie­jo­wie.

Życzy­my powo­dze­nia!