Home » Rok szkolny 2012/2013 » Jak w naszej szkole dba się o bezpieczeństwo

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Jak w naszej szkole dba się o bezpieczeństwo

27 wrze­śnia 2012 roku odby­ła się prób­na ewa­ku­acja szko­ły. Sygnał do ewa­ku­acji dał alar­mo­wy dzwo­nek szkol­ny. Ucznio­wie i nauczy­cie­le, zacho­wu­jąc środ­ki bez­pie­czeń­stwa, szyb­ko i spraw­nie opu­ści­li budy­nek szko­ły. Zbiór­ka na boisku spor­to­wym była potwier­dze­niem, że wszyst­kie oso­by będą­ce w szko­le zdą­ży­ły się ewa­ku­ować w wyzna­czo­nym cza­sie. Nale­ży pod­kre­ślić, że ucznio­wie i dzie­ci 5–6 let­nie z oddzia­łu przed­szkol­ne­go bez pani­ki wyko­na­li zada­nie prób­nej ewa­ku­acji. Na szczę­ście była to tyl­ko prób­na ewa­ku­acja i oby nigdy nie doszło do praw­dzi­we­go poża­ru lub pod­ło­że­nia ładun­ku wybu­cho­we­go. Prze­pro­wa­dza­nie tego rodza­ju ćwi­czeń słu­ży przede wszyst­kim pod­wyż­sze­niu bez­pie­czeń­stwa uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły, spraw­dze­niu zna­jo­mo­ści pla­nu ewa­ku­acyj­ne­go oraz wycią­gnię­ciu cen­nych wnio­sków doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa.

W prób­nej ewa­ku­acji szko­ły bra­ła udział Ochot­ni­cza Straż Pożar­na z Pie­czysk, któ­ra uatrak­cyj­ni­ła swo­je przy­by­cie spe­cjal­nym poka­zem i obja­śnie­niem dzia­ła­nia sprzę­tu gaśni­cze­go. Ucznio­wie z podzi­wem oglą­da­li samo­chód stra­żac­ki z nowo­cze­snym wypo­sa­że­niem.