Home » Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Koduję, programuję przez zabawy od drugiej klasy w Scratch problemy rozwiązuję” – innowacja pedagogiczna

12 stycznia 2020
Ucznio­wie kla­sy II od wrze­śnia uczest­ni­czą co tydzień w dodat­ko­wych zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej „„Kodu­ję, pro­gra­mu­ję przez zaba­wy od dru­giej kla­sy w Scratch pro­ble­my roz­wią­zu­ję”. Celem tych zajęć jest mię­dzy inny­mi: wpro­wa­dze­nie na zaję­ciach od II kla­sy nauki pod­staw kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia za pomo­cą róż­nych zabaw, wyko­rzy­sta­nie plat­form inter­ne­to­wych do nauki pod­staw pro­gra­mo­wa­nia, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia, […]


Czy­taj dalej …

Matematyka, co z głowy nie umyka — warcaby na nowo

6 stycznia 2020
W pierw­szym pół­ro­czu ucznio­wie kla­sy I uczęsz­cza­li na zaję­cia dodat­ko­we „Mate­ma­ty­ka, co z gło­wy nie umy­ka — war­ca­by na nowo”, pro­wa­dzo­ne przez wycho­waw­czy­nię Elwi­rę Szew­czyk w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nych. Pod­czas zajęć wszy­scy pozna­li histo­rię powsta­nia gry w war­ca­by, następ­nie nauczy­ciel zapo­znał dzie­ci z zasa­da­mi tej gry. Kolej­nym kro­kiem było wyko­na­nie przez uczniów swo­ich plansz do gry, wyko­ny­wa­nie pion­ków z mate­ria­łów wtór­nych takich jak: […]


Czy­taj dalej …

Mistrz gry w warcaby

11 grudnia 2019
9 grud­nia po raz pierw­szy w naszej szko­le odby­ły się roz­gryw­ki gry w war­ca­by wśród uczniów kla­sy I wraz z rodzi­ca­mi. Tur­niej był  spo­tka­niem uczniów uczą­cych się gry w war­ca­by na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nych.  Dru­ży­nę two­rzy­li: dziec­ko i rodzic. Na roz­gryw­ki odważ­nie sta­wi­li się sami ojco­wie. Odby­ły się czte­ry run­dy pod czuj­nym okiem wycho­waw­czy­ni Elwi­ry Szew­czyk. […]


Czy­taj dalej …

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

29 listopada 2019
„Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy” Ucznio­wie kla­sy VI reali­zu­ją w roku szkol­nym 2019/2020 inno­wa­cje peda­go­gicz­ną z języ­ka nie­miec­kie­go pn. „ Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy”. Celem tych dzia­łań jest w nowo­cze­sny spo­sób, przy wyko­rzy­sta­niu mul­ti­me­dial­nych narzę­dzi przy­bli­że­nie uczniom tra­dy­cji, zwy­cza­jów, infor­ma­cji geo­gra­ficz­nych i kul­tu­ro­wych o naszych zachod­nich sąsia­dach.  Opra­co­wa­nie cie­ka­wo­stek na temat Nie­miec Ucznio­wie kla­sy VI bio­rą­cy […]


Czy­taj dalej …