Home » Aktualności » Dyskoteka jesienna

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dyskoteka jesienna

Na jesien­ne chło­dy naj­lep­sza jest dobra zaba­wa. Do takich wnio­sków doszedł samo­rząd uczniow­ski, zapra­sza­jąc uczniów na dys­ko­te­kę.  O świet­ną muzy­kę zadba­li chłop­cy z kla­sy VI, kon­kur­sy przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce  z kla­sy VII i VIII, a nagro­da­mi obda­ro­wa­ła uczniów rada rodzi­ców. Nie zabra­kło wspól­nych zabaw, cze­goś słod­kie­go, a przede wszyst­kim świet­nej zaba­wy. Już nie­dłu­go andrzej­ki…