Home » Aktualności » Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Ucznio­wie naszej szko­ły spró­bo­wa­li swo­ich sił w Woje­wódz­kich Kon­kur­sach Przed­mio­to­wych. Zma­ga­nia spraw­dza­ły wie­dzę z mate­ma­ty­ki, języ­ka pol­skie­go i języ­ka angiel­skie­go. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści, sto­so­wa­nie zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu, wdra­ża­nie uczniów do samo­kształ­ce­nia, przy­go­to­wa­nie ich do nauki w szko­łach wyż­sze­go stop­nia i pogłę­bia­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu.