Home » Aktualności » EuroWeek — Szkoła Liderów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

EuroWeek — Szkoła Liderów

W dniach 28.11–02.12.2019r. ucznio­wie klas VII i VIII uczest­ni­czy­li w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym dla dzie­ci i mło­dzie­ży “Euro­we­ek — Szko­ła Lide­rów”.  Zaję­cia odby­wa­ły się w Mię­dzy­gó­rzu, malow­ni­czo poło­żo­nej miej­sco­wo­ści w Kotli­nie Kłodz­kiej. Wyjazd miał na celu dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w zakre­sie języ­ka angiel­skie­go oraz kształ­to­wa­nie zdol­no­ści przy­wód­czych uczest­ni­ków. Ponad­to ucznio­wie uczy­li się wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści, komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz roz­wi­ja­li kre­atyw­ność. Nasz wyjazd został zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy  Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza w Bole­sław­cu, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Rado­sto­wie, oraz Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Boha­te­rów Wrze­śnia 1939r. w Cza­sta­rach. Był to wyjąt­ko­wy wyjazd, któ­ry nie tyl­ko roz­wi­nął kom­pe­ten­cje języ­ko­we i spo­łecz­ne uczniów, ale rów­nież pomógł im poznać nowych przy­ja­ciół i otwo­rzyć się na ludzi z całe­go świa­ta.