Home » Aktualności » Gminny konkurs ekologiczny „Eko-choinka”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Gminny konkurs ekologiczny „Eko-choinka”

W dniu 3 grud­nia 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach został roz­strzy­gnię­ty gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny na naj­ład­niej­szą świą­tecz­ną Eko- cho­in­kę, pod hasłem: Im bar­dziej eko, tym lepiej. Celem kon­kur­su było posze­rze­nie eko­lo­gicz­nej wie­dzy uczest­ni­ków kon­kur­su, kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji świą­tecz­nych, nauka poży­tecz­ne­go dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, kształ­to­wa­nie postaw pro­eko­lo­gicz­nych wśród uczniów. Kon­kurs odbył się w trzech kate­go­riach: przed­szko­le, kla­sy I‑IV oraz kla­sy V‑VIII. Zada­niem uczest­ni­ków było przy­go­to­wa­nie pra­cy wyko­na­nej z mate­ria­łów eko­lo­gicz­nych lub pod­da­wa­nych recyc­lin­go­wi. Dopusz­czo­ne mate­ria­ły obej­mo­wa­ły m.in.: drew­no, szysz­ki, zbo­ża, kasz­ta­ny, pió­ra, gałąz­ki, maka­ron, liście, suszo­ne owo­ce, tek­tu­ra, sznur­ki, kor­ki itp.

W eta­pie szkol­nym wyróż­nio­ne zosta­ły pra­ce nastę­pu­ją­cych uczniów ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach: Wik­tor Lisiec­ki, Oli­wia Kopac­ka, Daria Dra­piew­ska, Mal­wi­na Łukow­ska, Han­na Zna­mi­row­ska, Zofia Paw­lak, Zuzan­na Rzep­ka. W eta­pie gmin­nym, w któ­rym wzię­ły udział pra­ce uczniów ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie oraz Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 zosta­ły nagro­dzo­ne pra­ce nastę­pu­ją­cych uczniów:

Kate­go­ria I

Wik­tor Lisiec­ki- SP w Pie­czy­skach

Rok­sa­na War­dę­ga- SP nr 2

Kate­go­ria II

Gajew­ski Szy­mon- SP Tekli­nów

Pilar­ski Marek- SP Wysza­nów

Kopac­ka Oli­wia- SP Pie­czy­ska

Kate­go­ria III

Han­na Zna­mi­row­ska- SP Pie­czy­ska

Mał­go­rza­ta Przy­by­ła- SP nr 2

Wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­je­my za udział w kon­kur­sie, nagro­dzo­nym gra­tu­lu­je­my. Zapra­sza­my za rok.