Home » Rok szkolny 2015/2016 » Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej

We wto­rek 10 maja, na Orli­ku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Gmin­ne Mistrzo­stwa Szkół Pod­sta­wo­wych w Pił­ce Noż­nej. W zawo­dach wzię­ły udział nastę­pu­ją­ce szko­ły: SP nr 1 Wie­ru­szów, ZS nr 2 Wie­ru­szów, SP Pie­czy­ska, SP Wysza­nów i SP Tekli­nów. Dru­ży­ny, w wyni­ku loso­wa­nia, podzie­lo­no na dwie gru­py. Nasi chłop­cy zna­leź­li się w gru­pie z ZS nr 2 z Wie­ru­szo­wa i Szko­łą Pod­sta­wo­wą z Wysza­no­wa. Zarów­no pierw­szy jak i dru­gi mecz nasza dru­ży­na prze­gra­ła i osta­tecz­nie zaję­ła 5 miej­sce.

Skład naszej repre­zen­ta­cji: Poda­wacz Szy­mon, Dąbik Kon­rad, Ida­siak Klau­diusz, Żurek Maciej, Sowa Maciej, Soj­ka Miko­łaj, Mro­zek Piotr, Poda­wacz Jakub i Bublik Maciej.