Home » Rok szkolny 2015/2016 » „Na tropie dzikich wysypisk śmieci”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Na tropie dzikich wysypisk śmieci”

W epo­ce segre­ga­cji odpa­dów, kom­plek­so­wych usług w zakre­sie ich odbio­ru, róż­no­rod­nych dzia­łań z zakre­su eko­lo­gii np. „Sprzą­ta­nie Świa­ta”, powia­tu na wio­snę — pro­blem dzi­kich wysy­pisk, na tere­nie Gmi­ny Wie­ru­szów, nie powi­nien ist­nieć. Wycho­dząc z takie­go zało­że­nia nasza szko­ła ogła­sza­jąc regu­la­min kon­kur­su „Na tro­pie dzi­kich wysy­pisk śmie­ci” zobo­wią­za­ła uczest­ni­ków do zlo­ka­li­zo­wa­nia tyl­ko jed­ne­go dzi­kie­go wysy­pi­ska śmie­ci w naj­bliż­szej oko­li­cy. Oka­za­ło się, że gru­py eko­lo­gicz­nych detek­ty­wów odkry­ły ich znacz­nie wię­cej. Kon­kurs jest jed­nym z dzia­łań w pro­jek­cie współ­fi­nan­so­wa­nym przez WFO­ŚiGW w Łodzi. Zapro­sze­nie do poszu­ki­wa­nia wysy­pisk przy­ję­ło Gim­na­zjum nr 1 im. Jana Paw­ła II, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tekli­no­wie, Wysza­no­wie i Pie­czy­skach. Efek­tem pra­cy czte­ro­oso­bo­wych zespo­łów jest dzie­więć pre­zen­ta­cji dowo­dzą­cych, że w naszych miej­sco­wo­ściach jest jesz­cze dużo do zro­bie­nia w zakre­sie dba­nia o śro­do­wi­sko. Do pra­cy w komi­sji kon­kur­so­wej zosta­li zapro­sze­ni nauczy­cie­le ze szkół bio­rą­cych udział, infor­ma­tyk i pra­cow­nik Wydzia­łu Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścią i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Urzę­du Miej­skie­go. Wyni­ki kon­kur­su przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

w kate­go­rii szko­ła pod­sta­wo­wa:

I miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tekli­no­wie – Mate­usz Kup­czyk, Kon­rad Gajew­ski, Kac­per Popra­wa, Mate­usz Jusz­czak  (54 pkt)

II miej­sce — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach – Wik­to­ria Mały­ska, Kor­ne­lia Figiel, Hubert Szcze­pań­ski, Piotr Mro­żek (53 pkt)

III miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wysza­no­wie – Patry­cja Mar­czak, Jadwi­ga Zawidz­ka, Celi­na Kędzier­ska, Oli­wia Pruch­nic­ka (45 pkt)

w kate­go­rii gim­na­zjum:

zespo­ły repre­zen­tu­ją­ce Gim­na­zjum nr 1

I miej­sce — Gra­cjan Woj­ciesz­ko, Dawid Sodom­ski, Jakub Hącia, Hubert Cegla­rek (60 pkt)

II miej­sce — Anna Nawroc­ka, Oli­wia Niko­dem, Mał­go­rza­ta Win­kow­ska, Kami­la Mora (54 pkt)

III miej­sce — Domi­ni­ka Łuczak, Ewa Bar­to­szek, Kon­rad Łuczak, Jakub Miko­łaj­czyk (49 pkt)

wyróż­nie­nie — Ewa Soł­ty­sik, Wik­to­ria Trze­ciak, Mar­ta Gabas, Ali­cja Bystrek (42 pkt)

Gra­tu­lu­je­my dru­ży­nie naszych pią­to­kla­si­stów.