Home » Rok szkolny 2018/2019 » Komunikat dla rodziców/opiekunów prawnych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Komunikat dla rodziców/opiekunów prawnych

Sza­now­ni pań­stwo,

dzień 2 listo­pa­da jest dodat­ko­wym dniem wol­nym od zajęć dydak­tycz­nych, w tym dniu szko­ła zapew­nia zaję­cia opie­kuń­cze dla dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych i szkol­nych w godzi­nach od 7.00- 16.00.