Home » Rok szkolny 2018/2019 » Październik — Miesiącem Ważenia Tornistrów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Październik — Miesiącem Ważenia Tornistrów

Ogól­no­pol­ski Dzień Tor­ni­stra to akcja edu­ka­cyj­na MEN, któ­ra 1 paź­dzier­ni­ka br. roz­po­czy­na pro­jekt pn. Mie­siąc Waże­nia Tor­ni­strów.

Temat zbyt cięż­kich tor­ni­strów  poja­wia się wraz z roz­po­czę­ciem nowe­go roku szkol­ne­go. W celu zapo­bie­ga­nia tego zja­wi­ska podej­mo­wa­ne były róż­no­rod­ne dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze pro­fi­lak­tycz­nym i uświa­da­mia­ją­cym na tere­nie szko­ły. 1 paź­dzier­ni­ka był  Ogól­no­pol­skim Dniem Tor­ni­stra. W tym dniu w szko­le zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły poga­dan­ki na temat ile powi­nien ważyć szkol­ny ple­cak, co uczeń w nim powi­nien nosić na co dzień, oraz czy rodzi­ce i dzie­ci zwra­ca­ją uwa­gę na to, w jaki spo­sób wła­ści­wie zapa­ko­wać przy­bo­ry szkol­ne.

Ogól­no­pol­ski Dzień Tor­ni­stra roz­po­czął ponad­to pro­jekt pn. Mie­siąc Waże­nia Tor­ni­strów. W ramach pro­jek­tu w szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na akcja waże­nia tor­ni­strów, wycho­waw­cy infor­mo­wa­li uczniów o pra­wi­dło­wym pako­wa­niu ple­ca­ków (wybo­rze przed­mio­tów i akce­so­riów zabie­ra­nych przez dzie­ci do szko­ły, moż­li­wo­ści zosta­wie­nia w szko­le pod­ręcz­ni­ków).  Prze­pro­wa­dzo­no lek­cje, poga­dan­ki, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne doty­czą­ce pro­fi­lak­ty­ki wad posta­wy na lek­cjach wycho­waw­czych. Temat wad posta­wy został omó­wio­ny rów­nież przez higie­nist­kę szkol­ną na ape­lu szkol­nym, któ­ry w cało­ści został poświę­co­ny wła­ści­wej posta­wie pod­czas nosze­nia ple­ca­ków, pod­czas sie­dze­nia, cho­dze­nia.
Szko­ła przy­stą­pi­ła do  kon­kur­su pla­stycz­ne­go „ Mój magicz­ny ple­cak”, języ­ko­we­go „ Co noszę w ple­ca­ku”  oraz lite­rac­kie­go, pod­czas któ­re­go ucznio­wie pisa­li wier­sze, któ­rych moty­wem prze­wod­nim był ple­cak. Kon­kur­sy zosta­ły roz­strzy­gnię­te, a naj­cie­kaw­sze pra­ce zosta­ły nagro­dzo­ne.

Wszyst­kie dzia­ła­nia mia­ły cha­rak­ter pro­fi­lak­tycz­ny, anga­żo­wa­ły wszyst­kie obsza­ry szko­ły, uczniów, nauczy­cie­li, rodzi­ców, zapro­szo­nych gości. Celem pro­jek­tu, było uświa­do­mie­nie wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym, jak waż­ne jest dba­nie o zdro­wie i wcze­sne zapo­bie­ga­nie wadom posta­wy. Nale­ży rów­nież zauwa­żyć, że w szko­le w każ­dej kla­sie jak i szat­ni do dys­po­zy­cji uczniów są indy­wi­du­al­ne pół­ki i szaf­ki, gdzie ucznio­wie mogą zosta­wiać swo­je książ­ki, zeszy­ty, przy­bo­ry szkol­ne.