Home » Rok szkolny 2018/2019 » Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

7 listo­pa­da br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia. Osta­tecz­nie dziew­czy­ny zaję­ły II miej­sce i awan­so­wa­ły do eta­pu rejo­no­we­go.