Home » Rok szkolny 2017/2018 » Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

To już czwar­ta edy­cja Świę­ta, któ­re zosta­ło usta­no­wio­ne na wnio­sek Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2014 roku. Nasza szko­ła bie­rze udział w obcho­dach od same­go począt­ku. Co roku ucznio­wie star­szych klas uczest­ni­czą w cyklu zajęć, któ­re mają na celu przy­bli­że­nie tema­ty­ki zwią­za­nej z ogól­nie rozu­mia­ny­mi pra­wa­mi dziec­ka. Zagad­nie­nie jest bar­dzo waż­ne i poka­zu­je, że mło­dy czło­wiek musi mieć świa­do­mość tego, jak powi­nien być trak­to­wa­ny przez pań­stwo, rodzi­nę, szko­łę, dru­gie­go czło­wie­ka. W cza­sie, gdy docho­dzi do łama­nia praw, potrzeb­na jest wie­dza, któ­ra wska­że zagro­że­nie. Wymow­nym akcen­tem spo­tkań uczniów są pla­ka­ty, hasła, scen­ki i gorą­ca deba­ta na temat poszcze­gól­nych praw. Bar­dzo traf­nie cha­rak­te­ry­zu­ją wyżej  uję­tą tema­ty­kę sło­wa Janu­sza Kor­cza­ka, wiel­kie­go przy­ja­cie­la i obroń­cy dzie­ci: ”Dzie­ci nie będą dopie­ro, ale są już ludź­mi, tak ludź­mi są, a nie lal­ka­mi, moż­na prze­mó­wić do ich rozu­mu, odpo­wie­dzą nam, prze­mów­my do ser­ca, odczu­ją nas. Dzie­ci są ludź­mi. W duszy ich są zadat­ki tych wszyst­kich myśli i uczuć, któ­re my posia­da­my”. Dla­te­go w tym dniu niech prze­mó­wią dzie­ci, a doro­śli niech wsłu­cha­ją się w ich głos.