Home » Rok szkolny 2017/2018 » Rewia na lodzie „Królowa Śniegu”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rewia na lodzie „Królowa Śniegu”

W czwar­tek 23 listo­pa­da 2017 r. ucznio­wie kl. II – VII wraz z opie­ku­na­mi p. Rena­tą Owcza­rek, p. Boże­ną Kamiń­ską i p. Elwi­rą Szew­czyk wyje­cha­li auto­ka­rem na wyciecz­kę do Wro­cła­wia. Celem wyjaz­du była rewia na lodzie pt. „Kró­lo­wa Śnie­gu”.

To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu. Moskiew­ska gru­pa arty­stów Rewii zapre­zen­to­wa­ła fan­ta­stycz­ne, baśnio­we wido­wi­sko dla dzie­ci opar­te na moty­wach baśni autor­stwa H. Ch. Ander­se­na. Zespół Rewii był jed­ną z głów­nych atrak­cji na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Kul­tu­ry Paryż 2005, 2007, 2008, 2010. Spek­takl wyre­ży­se­ro­wa­ny  jest przez zna­ko­mi­tą mistrzy­nię jaz­dy figu­ro­wej na lodzie Olgę Kon­dra­szo­wą. Uwa­gę zwró­ci­ła dosko­na­ła i ory­gi­nal­na war­stwa muzycz­na oraz cho­re­ogra­fia peł­na popi­sów indy­wi­du­al­nych zawie­ra­ją­cych trud­ne ele­men­ty jaz­dy figu­ro­wej na lodzie, boga­ta sce­no­gra­fia, a zwłasz­cza wspa­nia­łe kostiu­my, deko­ra­cje, świa­tła oraz efek­ty piro­tech­nicz­ne.