Home » Rok szkolny 2015/2016 » Powiatowy Konkurs Matematyczny „Potyczki matematyczne”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Potyczki matematyczne”

Już sta­ło się tra­dy­cją, że nasi ucznio­wie co roku uczest­ni­czą w Powia­to­wym Kon­kur­sie Mate­ma­tycz­nym „Potycz­ki mate­ma­tycz­ne” odby­wa­ją­cym się w Gim­na­zjum nr 1 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie. W kon­kur­sie bra­ły udział szko­ły pod­sta­wo­we i gim­na­zjal­ne z powia­tu wie­ru­szow­skie­go (łącz­nie szko­ły z obrę­bu czte­rech gmin). Kon­kurs trwał 60 minut i pole­gał na roz­wią­za­niu czte­rech zadań otwar­tych o zwięk­szo­nym stop­niu trud­no­ści. Orga­ni­za­to­rem byli: Cze­sła­wa Knul z Otwar­tej Pra­cow­ni Roz­wi­ja­nia Uzdol­nień „Asymp­to­ta”, Mał­go­rza­ta Niko­dem nauczy­ciel mate­ma­ty­ki z Gim­na­zjum nr 1 w Wie­ru­szo­wie.

Naszą szko­łę w kon­kur­sie repre­zen­to­wa­ły dwie uczen­ni­ce: z kla­sy IV — Nata­lia Sowa, z kla­sy V — Wik­to­ria Mały­ska. Suk­ce­sem zakoń­czył się start Nata­lii, któ­ra  zaję­ła I miej­sce w gru­pie uczniów klas czwar­tych i może z całą pew­no­ścią zali­czyć swój debiut do bar­dzo uda­nych. Gra­tu­lu­je­my!

IMG_8359