Home » Aktualności » Szkolne Jasełka Bożonarodzeniowe w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Jasełka Bożonarodzeniowe w Pieczyskach

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia to wyjąt­ko­wy okres w roku, na któ­ry cze­ka­ją nie tyl­ko dzie­ci, ale rów­nież doro­śli. Ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia wią­że się wie­le pięk­nych tra­dy­cji i zwy­cza­jów. Jed­nym z nich jest odgry­wa­nie insce­ni­za­cji zwa­nych Jaseł­ka­mi.

W tego­rocz­ną atmos­fe­rę rado­ści z naro­dze­nia Jezu­sa w betle­jem­skim żłób­ku włą­czy­ła się rów­nież spo­łecz­ność szkol­na w Pie­czy­skach. Dyrek­cja szko­ły i Gro­no Peda­go­gicz­ne zapro­si­ła do udzia­łu w jaseł­kach szkol­nych całą spo­łecz­ność uczniow­ską, ks. Pro­bosz­cza para­fii św. Sta­ni­sła­wa w Wie­ru­szo­wie ks. pra­ła­ta Hen­ry­ka Orszu­la­ka wraz z ks. wika­rym Jaku­bem Sta­nec­kim, rodzi­ców oraz miesz­kań­ców Pie­czysk do wspól­ne­go kolę­do­wa­nia w kapli­cy św. Urszu­li Ledó­chow­skiej na Pie­czy­skach.

Jaseł­ka przy­go­to­wa­li ucznio­wie klas IV –VII pod kie­run­kiem p. kate­chet­ki, 3 stycz­nia 2020r. przy­po­mi­na­jąc wyda­rze­nia sprzed ponad dwóch tysię­cy lat, kie­dy to w Betle­jem naro­dzi­ło się Boże Dzie­ciąt­ko. Dzie­ci wcie­li­ły się w rolę Maryi i Józe­fa, paste­rzy, anio­łów oraz trzech kró­li, przy­by­wa­ją­cych zło­żyć pokłon Jezu­so­wi naro­dzo­ne­mu w ubo­giej sta­jen­ce. Po zakoń­czo­nym przed­sta­wie­niu głos zabrał ks. Pro­boszcz orz pani Dyrek­tor szko­ły w Pie­czy­skach, któ­rzy zło­ży­li wszyst­kim zebra­nym świą­tecz­ne życze­nia oraz podzię­ko­wa­nia.

Tak wspól­nie spę­dzo­ny czas dał moż­li­wość inte­gra­cji spo­łecz­no­ści szkol­nej ze śro­do­wi­skiem lokal­nym, a przede wszyst­kim uczy dzie­ci miło­ści i sza­cun­ku do tra­dy­cji świą­tecz­no — reli­gij­nych.

Orga­ni­za­to­rzy

W tego­rocz­ną świą­tecz­ną atmos­fe­rę wpro­wa­dzi­li nas ucznio­wie kla­sy pią­tej, któ­rzy pod opie­ką pani Elż­bie­ty Weso­łow­skiej oraz pana Jaro­sła­wa Zie­liń­skie­go przy­go­to­wa­li przed­sta­wie­nie jaseł­ko­we. Zapre­zen­to­wa­li je 20 grud­nia, póź­nym popo­łu­dniem dla całej spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, zapro­szo­nych gości oraz dla spo­łecz­no­ści lokal­nej, przy­po­mi­na­jąc wyda­rze­nia sprzed ponad dwóch tysię­cy lat, kie­dy to w Betle­jem naro­dzi­ło się Boże Dzie­ciąt­ko. Dzie­ci wcie­li­ły się w rolę Maryi i Józe­fa, paste­rzy, anio­łów oraz trzech kró­li, przy­by­wa­ją­cych zło­żyć pokłon Jezu­so­wi naro­dzo­ne­mu w ubo­giej sta­jen­ce. Uro­ku całej insce­ni­za­cji doda­ły kolę­dy, przy­go­to­wa­ne przez przed­sta­wi­cie­li poszcze­gól­nych kla­sy, któ­re napeł­ni­ły wszyst­kich świą­tecz­ną rado­ścią i spra­wi­ły, że poczu­li­śmy magię zbli­ża­ją­cych się świąt. Zarów­no ucznio­wie, nauczy­cie­le, rodzi­ce, jak i zapro­sze­ni goście włą­czy­li się do wspól­ne­go kolę­do­wa­nia. Głos zabrał rów­nież pan Dyrek­tor Piotr Maty­siak, któ­ry zło­żył wszyst­kim zebra­nym świą­tecz­ne życze­nia.