Home » Aktualności » Spotkanie z policjantem – „Bezpieczne ferie”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Spotkanie z policjantem – „Bezpieczne ferie”

W dniu 8 stycz­nia 2020 r. odby­ło się w naszej szko­le spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem. W spo­tka­niu wzię­li udział ucznio­wie klas I‑VIII oraz przed­szko­la­ki z gru­py 5–6 lat­ków.

Poli­cjant omó­wił pod­sta­wo­we zasa­dy poru­sza­nia się po dro­dze. Udzie­lił wska­zó­wek, jak nale­ży postę­po­wać w kon­tak­tach z obcy­mi. Szcze­gól­nie sku­pił sie na omó­wie­niu zasad bez­pie­czeń­stwa pod­czas upra­wia­nia spor­tów zimo­wych i zabaw na świe­żym powie­trzu. Prze­strze­gał przed śli­zga­niem się na sku­tych lodem rze­kach i sta­wach oraz przed zjeż­dża­niem z górek znaj­du­ją­cych się bli­sko ulic i rzek. Spo­tka­nie zakoń­czo­no dys­ku­sją z ucznia­mi. Wszyst­kim wycho­wan­kom życzy­my aby ferie zimo­we upły­nę­ły zdro­wo, bez­piecz­nie i rado­śnie.