Home » Rok szkolny 2017/2018 » Urodziny Misia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Urodziny Misia

W naszej szko­le gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków przez dwa dni świę­to­wa­ły 15 –lecie usta­no­wie­nia Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia któ­ry przy­pa­da na dzień 25 listo­pa­da.

W czwar­tek, 23 listo­pa­da, dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do Filii Biblio­te­ki Publicz­nej w Pie­czy­skach na spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem biblio­te­ki. Przed­szko­la­ki z wiel­kim zacie­ka­wie­niem oglą­da­ły biblio­te­kę i zapo­zna­ły się z jej zbio­ra­mi. Ze szcze­gól­ną uwa­gą dzie­ci oglą­da­ły ksią­żecz­ki o misiach. Pani biblio­te­kar­ka Iwo­na Kania prze­czy­ta­ła dzie­ciom krót­ką histo­ryj­kę o misiach a dzie­ci zaśpie­wa­ły „misio­we” pio­sen­ki, za co zosta­ły nagro­dzo­ne cukier­kiem.

W pią­tek, 24 listo­pa­da, przed­szko­la­ki zor­ga­ni­zo­wa­ły przy­ję­cie uro­dzi­no­we dla misiów.  Nie oby­ło się bez tra­dy­cyj­ne­go śpie­wu „Sto lat” oraz uro­dzi­no­we­go tor­tu, któ­ry dzie­ci zro­bi­ły z kloc­ków. Następ­nie dzie­ci obej­rza­ły pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną opo­wia­da­ją­cą histo­rię plu­szo­we­go misia oraz pozna­ły i przy­po­mnia­ły sobie posta­cie naj­słyn­niej­szych misiów świa­ta.  Na koniec dzie­ci wysłu­cha­ły przy­go­dy Kubu­sia Puchat­ka prze­czy­ta­nej przez szkol­ną biblio­te­kar­kę Jolan­tę Pie­trzy­kow­ską. Zakoń­cze­niem dnia było wyko­na­nie pra­cy pla­stycz­nej przed­sta­wia­ją­cej misia.

To były bar­dzo przy­jem­ne i „misio­we” dwa dni, któ­rych świę­to­wa­nie tak­że w domu dekla­ro­wa­ło wie­lu przed­szko­la­ków.