Home » Aktualności » W przedszkolu zabawa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

W przedszkolu zabawa

W przed­szko­lu zaba­wa
Andrze­jek to czas!
Niech magia i wróż­ba
Kró­lu­ją wśród nas!

Andrzej­ki to wie­czór wróżb odpra­wia­nych w wigi­lię św. Andrze­ja, czy­li noc z 29 na 30 listo­pa­da. Według daw­nych wie­rzeń ta noc mia­ła magicz­ną moc, uchy­la­ją­cą wro­ta do nie­zna­nej przy­szło­ści. Obec­nie andrzej­ki są weso­łym spo­tka­niem, dostar­cza­ją­cym wie­lu prze­żyć i emo­cji. Są one jed­nak też oka­zją do roz­bu­dze­nia w dzie­ciach cie­ka­wo­ści i chę­ci pozna­wa­nia naszej ludo­wej tra­dy­cji. Z tej wła­śnie oka­zji dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach urzą­dzi­ły w swo­ich gru­pach wyjąt­ko­wy dzień pełen wróżb i dobrej zaba­wy. Wśród atmos­fe­ry tań­ca i rado­ści zna­lazł się rów­nież czas na słod­ki poczę­stu­nek. Ten magicz­ny dzień był oka­zją do zapo­zna­nia się z tra­dy­cją andrzej­ko­wą, rado­ści oraz inte­gra­cji gru­py.