Home » Rok szkolny 2012/2013 » Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca!

W czwar­tek, 27.IX.2012 r. bawi­li­śmy się na pierw­szej w tym roku szkol­nym dys­ko­te­ce. W ten spo­sób uczci­li­śmy świę­to wszyst­kich chłop­ców, któ­rym życzy­my dobrych ocen i samych rado­snych chwil w szko­le. Wybra­li­śmy tra­dy­cyj­nie kró­la i kró­lo­wą dys­ko­te­ki.

Kró­lo­wą zosta­ła San­dra Sta­roń z kla­sy­VI , a tytuł kró­la przy­padł Fili­po­wi Dęb­skie­mu z kla­sy I. O świet­ne ryt­my pod­czas impre­zy zadbał Szy­mon Wal­czak.