Home » Aktualności » Zbiórka surowców wtórnych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zbiórka surowców wtórnych

Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach ucznio­wie zbie­ra­ją surow­ce wtór­ne. Są to: maku­la­tu­ra, alu­mi­nium, zuży­te bate­rie, kor­ki.

Wszyst­kie te dzia­ła­nia odby­wa­ją się dwa razy w cią­gu roku szkol­ne­go: w czerw­cu i grud­niu. Ucznio­wie dba­ją w ten spo­sób o śro­do­wi­sko, przy­czy­nia­ją się, że nasze oto­cze­nie jest przy­jem­niej­sze i czyst­sze. Wszyst­kie dzia­ła­nia eko­lo­gicz­ne uczą nas dba­nia o nasze oto­cze­nie a przez to o nasze zdro­wie.