Home » Aktualności » Jak zostać pisarzem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Jak zostać pisarzem

W dniu 9 grud­nia 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie uczniów z auto­rem powie­ści przy­go­do­wych dla mło­dzie­ży Rober­tem Kościusz­ko. Tema­tem spo­tka­nia było pyta­nie jak zostać pisa­rzem i odkryć wła­sne powo­ła­nie do ksią­żek. W spo­sób bar­dzo cie­ka­wy gość spo­tka­nia na pod­sta­wie histo­rii z wła­sne­go życia i swo­ich obser­wa­cji pod­po­wia­dał uczniom jak odkryć swo­ją sil­ną stro­nę lub nawet swój talent pisar­ski. Robert Kościusz­ko jest auto­rem wie­lu cie­ka­wych powie­ści przy­go­do­wych, np. „Klej­not Answe­ru­sa”, ‘Nie­wi­dzial­na gra”,  ale tak­że powie­ści pt. „Syn wol­no­ści” , któ­ra przed­sta­wia postać Tade­usza Kościusz­ki. Była to bar­dzo cie­ka­wa lek­cja z edu­ka­cji czy­tel­ni­czej. Pan Robert Kościusz­ko przy­bli­żył uczest­ni­kom swo­je pozy­cje czy­tel­ni­cze, zachę­cał do czy­ta­nia ksią­żek, do roz­wi­ja­nia swo­jej wyobraź­ni. Mło­dzież mogła uzy­skać odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce je pyta­nia oraz pozy­skać dedy­ka­cję auto­ra.