Home » Zdalne nauczanie 2019/20

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zdalne nauczanie 2019/20

materiały i ćwiczenia dla uczniów na okres zawieszenia zajęć

Dro­dzy uczniowie,

nauczy­cie­le przy­go­to­wa­li dla was e‑ćwiczenia i e‑zadania, któ­re może­cie zna­leźć na stro­nie naszej szko­ły.  Mate­ria­ły do samo­dziel­nej pra­cy są na bie­żą­co uzu­peł­nia­ne i aktualizowane.

Jeże­li jakaś część mate­ria­łu spra­wia trud­no­ści może­cie kon­tak­to­wać się z nauczycielami/ wycho­waw­ca­mi za pomo­cą róż­nych komu­ni­ka­to­rów spo­łecz­nych: Mes­sen­ge­ra, What­sAp­pa, Face­bo­oka, smsów, mailo­wo lub w inny usta­lo­ny z nauczy­cie­lem spo­sób w celu zada­wa­nia pytań i wyja­śnia­nia wątpliwości.

Nauczyciele/ wycho­waw­cy będą rów­nież prze­sy­łać wam infor­ma­cję zwrot­ną na temat wyko­na­nych przez was prac. Mate­ria­ły, któ­re znaj­du­ją się na stro­nie obo­wią­zu­ją do 25 mar­ca 2020roku i są one na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­ne i uzupełniane.

Nie zapo­mi­naj­cie o higie­nie pra­cy, rób­cie prze­rwy mię­dzy zada­nia­mi, róż­ni­cuj­cie ćwi­cze­nia ( oglą­daj­cie fil­my edu­ka­cyj­ne, czy­taj­cie, piszcz­cie, słu­chaj­cie muzy­ki, rysuj­cie, wyko­nuj­cie ćwi­cze­nia manu­al­ne i fizycz­ne), pamię­taj­cie, że wasze miej­sce pra­cy też musi być wła­ści­wie przy­go­to­wa­ne ( dobrze oświe­tlo­ne, wywie­trzo­ne, wygod­ne).  Zachę­ca­my was do korzy­sta­nia z zamiesz­czo­nych poni­żej por­ta­li edu­ka­cyj­nych, moż­na tam zna­leźć napraw­dę cie­ka­we rzeczy.

Cały czas pra­cu­je­my nad dosko­na­le­niem form zdal­ne­go naucza­nia, tak aby­ście mogli dro­dzy ucznio­wie sko­rzy­stać jak naj­wię­cej i roz­wi­jać swo­je zainteresowania.

Odwie­dzaj­cie stro­nę nasze szko­ły jak naj­czę­ściej. Do zobaczenia!

Klau­zu­la Infor­ma­cyj­na doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przy reali­za­cji zdal­ne­go naucza­nia (pdf)


Infor­ma­cja od Pani z geografii

Mate­ria­ły i ćwi­cze­nia dla uczniów do reali­za­cji w związ­ku z zawie­sze­niem zajęć:

3–4latki Fami­ly

5–6latki Fami­ly

3–4latki sum­mer

5–6latki sum­mer

3–4latki trans­port

5–6latki trans­port

3–4 lat­ki czerwiec

Zada­nia dla dzie­ci 5–6 l na czerwiec

3–4latkisea ani­mals

5–6latki sea animals

J angiel­ski-Forest ani­mals 3–4l od_25.05–29.05

J angiel­ski Fore­stA­ni­mals 5–6l od_25.05–29.05.2020

3–4 l j.angielski 11.05–15.05.2020

5–6 l j.angielski 0d 11.05–15.05.2020

j.ang 3–4 lat­ki 04.05–08.05.2020

j.ang 5–6 lat­ki 04.05–08.05.2020

Zada­nia dla 5 i 6 lat­ków na mie­siąc maj

3–4 lat­ki maj

j.ang 5–6latki 27.04–30 (1)

3–4 lat­ki od 27.04–30.04.2020

zdal­ne j.ang 3–4 latki

zdal­ne j.ang 5–6latki

Mate­ria­ły dla 3–4 lat­ków na czas od 25.03–01.04.2020

Mate­ria­ły dla 3–4 lat­ków na czas od 02.04.–10.04.2020r

Mate­ria­ły dla 3–4 lat­ków od 14.04–17.04.2020

Mate­ria­ły dla 3–4 lat­ków od 20.04–24.04.2020

Pomy­sły na zaba­wę dla 3–4 latków

Mate­ria­ły dla 5–6 latków

Język angiel­ski dla 5–6 latków

Kla­sa 1

Kla­sa I — mate­ria­ły do ćwi­czeń (docx)

Język angiel­ski kla­sa I

kla­sa I zad od 16.03–18.03.2020

Kla­sa 2

Kla­sa II — mate­ria­ły do ćwi­czeń (docx)

Kla­sa 2 j.angielski

Kla­sa 3

Mate­ria­ły do reali­za­cji kla­sa III

kla­sa III j.angielski

RELI­GIA-kl III

17.03.2020- kl III

Zada­nia 18 mar­ca- kl III

Kla­sa 4

kl.4 histo­ria ćwi­cze­nia cz.2

Tech­ni­ka — mate­ria­ły dla kla­sy IV, V, VI (docx)

Przy­ro­da kla­sa 4 (odt)

kla­sa IV j.angielski

histo­ria IV

histo­ria kl.4 ćwiczenia

Język Nie­miec­ki IV

Mate­ma­ty­ka IV

Muzy­ka IV

PLASTYKA IV

Reli­gia IV

Wycho­wa­nie fizycz­ne IV

j pol­ski- kl IV

Kla­sa 5

Test- j nie­mie­ki kla­sa 5

kl.5 histo­ria ćwi­cze­nia cz.2

Gry i zaba­wy z j.niemieckiego-kl 5

Mate­riał z języ­ka nie­miec­kie­go — kla­sa V (pdf)

Tech­ni­ka — mate­ria­ły dla kla­sy IV, V, VI (docx)

Język angiel­ski kl.V

Bio­lo­gia kla­sa V

Geo­gra­fia V

histo­ria V

histo­ria kl.5 ćwiczenia

Mate­ma­ty­ka V

Muzy­ka V

PLASTYKA V

Reli­gia V

Wycho­wa­nie fizycz­ne V

j pol­ski- kl V

kl_V-geo­gra­fia-zeszyt-cwi­czen-pla­ne­ta-nowa-kla­sa-5-zada­nia-na-marzec-kwie­cien

Kla­sa 5‑ćw.geografia

Kla­sa 6

zeszyt kwi­czeń z j.niemieckiego kla­sa 6 (Modu­le 6, Kapitel1‑2)

Utrwa­le­nie wia­do­mo­ści — j. nie­miec­ki — kla­sa 6

kl.6 histo­ria ćwi­cze­nia cz.2

Gry i zaba­wy z j.niemieckiego-kl 6

Krzy­żów­ki z j.niemieckiego-kl 6

Mate­riał z j. nie­miec­kie­go — kla­sa VI (pdf)

Tech­ni­ka — mate­ria­ły dla kla­sy IV, V, VI (docx)

Język angiel­ski kl.VI

Bio­lo­gia kla­sa VI

Geo­gra­fia VI

histo­ria VI

histo­ria kl.6 ćwiczenia

Mate­ma­ty­ka VI

Muzy­ka VI

PLASTYKA VI

Reli­gia VI

Wycho­wa­nie fizycz­ne VI

j pol­ski- kl VI

kl VI-_geo­gra­fia-zeszyt-cwi­czen-pla­ne­ta-nowa-kla­sa-6-zada­nia-na-marzec-kwie­cien

Kla­sa 6‑ćw.geografia

Kla­sa 7

kl.7historia cz (2)

zeszyt-cwi­czen-che­mia-nowej-ery-kla­sa-7-zada­nia-na-marzec-kwie­cie­n‑1

zeszyt-cwi­czen-spo­tka­nia-z-fizy­ka-kla­sa-7-zada­nia-na-marzec-kwie­cien

che­mia kla­sa 7 zada­nia (doc)

Zada­nia kla­sa 7 fizy­ka (pdf)

Język angiel­ski kla­sa VII

Język angiel­ski kla­sa VII

Bio­lo­gia kla­sa VII

Geo­gra­fia VII

histo­ria VII

histo­ria kl.7 ćwiczenia

Język Nie­miec­ki VII

Mate­ma­ty­ka VII

Muzy­ka VII

PLASTYKA VII

RELIGIA VII

Wycho­wa­nie fizycz­ne VII

j pol­ski- kl VII

Kla­sa 8

kl.8 histo­ria ćwi­cze­nia cz 2

zeszyt-cwi­czen-che­mia-nowej-ery-kla­sa-8-zada­nia-na-marzec-kwie­cien

kar­ta pra­cy fizy­ka kla­sa 8 (odt)

kar­ta pra­cy che­mia kla­sa 8 (odt)

Język angiel­ski kl.VIII

Bio­lo­gia kla­sa VIII

edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa VIII

Geo­gra­fia VIII

histo­ria VIII

Język Nie­miec­ki VIII

Mate­ma­ty­ka VIII

WOS VIII

Wycho­wa­nie fizycz­ne VIII

j pol­ski- kl VIII

kl VIII-_geo­gra­fia-zeszyt-cwi­czen-pla­ne­ta-nowa-kla­sa-8-zada­nia-na-marzec-kwie­cien

Kla­sa 8‑ćw. geografia


Elek­tro­nicz­ne wer­sje pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów dydaktycznych

Zaję­cia biblioteczne

Zaję­cia świetlicowe

Spe­cjal­ne pasma edu­ka­cyj­ne dla uczniów

Ogól­no­pol­ska akcja Dzie­ci uczą rodziców

eduzabawy.com

Inter­ne­to­we pasmo edu­ka­cyj­ne dostęp­ne codzien­nie w godzi­nach 9

Kształ­ce­nie na odle­głość — porad­nik (pdf)

Ochro­na danych oso­bo­wych pod­czas pra­cy zdalnej


Zachę­ca­my uczniów do korzy­sta­nia z poniż­szych stron, któ­re są boga­tym źró­dłem wie­dzy i uła­twia­ją przy­swa­ja­nie nowej wie­dzy, utrwa­la­nie pozna­ne­go mate­ria­łu oraz roz­wi­ja­nie zainteresowań. 

Stro­na Cen­tral­nej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej i komi­sji okręgowych

Ucznio­wie znaj­dą tutaj mate­ria­ły przy­dat­ne i pomoc­ne w sys­te­ma­ty­zo­wa­niu, utrwa­la­niu wie­dzy, a tak­że wspie­ra­ją­ce ich w przy­go­to­wa­niach do egzaminów.

Lin­ki do mate­ria­łów egza­mi­nu ósmoklasisty:

Pod­ręcz­nik inter­ne­to­wy „Włącz Polskę!”

Ośro­dek Roz­wo­ju Pol­skiej Edu­ka­cji za Gra­ni­cą udo­stęp­nia mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci pol­skich uczą­cych się za gra­ni­cą w for­mie pod­ręcz­ni­ka inter­ne­to­we­go „Włącz Pol­skę!”. Jest to zbiór zaso­bów edu­ka­cyj­nych wyko­rzy­sty­wa­nych do two­rze­nia pod­ręcz­ni­ków dla uczniów szkół pol­skich na całym świecie.

Stro­na inter­ne­to­wa www.wlaczpolske.pl, na któ­rej znaj­du­je się pod­ręcz­nik, pozwa­la łączyć róż­no­rod­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne, dosto­so­wu­jąc je do wie­ku, pozio­mu zna­jo­mo­ści języ­ka pol­skie­go, potrzeb czy zain­te­re­so­wań. Dostęp­ne mate­ria­ły obej­mu­ją naucza­nie wcze­snosz­kol­ne, język pol­ski, wie­dzę o Pol­sce oraz histo­rię i geo­gra­fię Polski.

Dostęp do zaso­bów jest otwar­ty (nie wyma­ga logo­wa­nia) i nie­od­płat­ny. Każ­dy użyt­kow­nik ma pra­wo je powie­lać, kopio­wać, dys­try­bu­ować i zapi­sy­wać w for­mie pli­ku PDF na wła­snym kom­pu­te­rze, table­cie czy smart­fo­nie. Po zapi­sa­niu wła­snej wer­sji pod­ręcz­ni­ka otwo­rze­nie mate­ria­łów nie wyma­ga dostę­pu do inter­ne­tu. Pli­ki PDF moż­na tak­że wydru­ko­wać na dowol­nej drukarce.

Por­tal lektury.gov.pl

To por­tal inter­ne­to­wy zawie­ra­ją­cy więk­szość szkol­nych lek­tur dla szkół podstawowych
i ponad­pod­sta­wo­wych. Użyt­kow­ni­cy mogą pobie­rać książ­ki zarów­no na swój kom­pu­ter, jak rów­nież czyt­nik ebo­ok czy też komór­kę. Wszyst­kie pozy­cje są dostęp­ne bez­płat­nie, bez koniecz­no­ści zakła­da­nia kon­ta oraz logowania.

Stro­na inter­ne­to­wa Cen­trum Nauki Kopernik

Stro­na ofe­ru­je publi­ka­cje popu­lar­no-nauko­we i mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne o tema­ty­ce kosmicz­nej. Są to m.in. sce­na­riu­sze lek­cji, bro­szu­ry infor­ma­cyj­ne i fil­my edu­ka­cyj­ne.

Por­ta­le edu­ka­cyj­ne IPN

Por­tal edu­ka­cyj­ny Insty­tu­tu Pamię­ci Narodowej

Na por­ta­lu IPN w zakład­ce Edu­ka­cja znaj­du­ją się spe­cjal­ne pod­stro­ny dla uczniów i nauczy­cie­li, na któ­rych są udo­stęp­nia­ne bez­płat­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. W ser­wi­sie moż­na zna­leźć m.in. teki edu­ka­cyj­ne, fil­my doku­men­tal­ne, spo­ty histo­rycz­ne i inne mate­ria­ły audio­wi­zu­al­ne przed­sta­wia­ją­ce np. serie komik­sów o II woj­nie świa­to­wej czy sym­bo­le narodowe.

Ser­wis IPN Przy­sta­nek historia

Przystanekhistoria.pl to popu­lar­no­nau­ko­wy ser­wis inter­ne­to­wy. W przy­stęp­ny i atrak­cyj­ny spo­sób pre­zen­tu­je on usta­le­nia histo­ry­ków współ­pra­cu­ją­cych z Insty­tu­tem Pamię­ci Naro­do­wej. Obec­nie na por­ta­lu przystanekhistoria.pl znaj­du­je się kil­ka­set arty­ku­łów popu­lar­no­nau­ko­wych poświę­co­nych histo­rii Pol­ski XX wie­ku. Odbior­cy ser­wi­su mogą rów­nież bez­płat­nie korzy­stać z ponad 800 publi­ka­cji cyfro­wych, w tym ksią­żek, cza­so­pism wyda­wa­nych przez IPN, kata­lo­gów wystaw, dodat­ków do pra­sy oraz bro­szur okolicznościowych.

Dodat­ko­wo na pod­stro­nach Biblio­te­ka Cyfro­wa oraz Audio/Video twór­cy por­ta­lu udo­stęp­ni­li bli­sko 1000 mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych. Są to m.in.: fil­my doku­men­tal­ne, rela­cje z kon­fe­ren­cji, spo­tkań autor­skich oraz addy­cje radiowe.

Stro­na Kra­jo­we­go Biu­ra pro­gra­mu eTwinning

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dze­nia euro­pej­skiej stro­ny inter­ne­to­wej pro­gra­mu eTwin­ning – zakład­ka „Zain­spi­ruj się” https://www.etwinning.net/pl/pub/get-inspired.htm.

Na tych stron­nych nauczy­cie­le znaj­dą goto­we zesta­wy pro­jek­to­we prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski, jak rów­nież poje­dyn­cze zada­nia dla nauczy­cie­li nie­mal każ­dej spe­cjal­no­ści. Mate­ria­ły moż­na wyko­rzy­stać przede wszyst­kim do reali­za­cji pro­jek­tów eTwin­ning, jak rów­nież innych dzia­łań edu­ka­cyj­nych. Stro­ny to nie­oce­nio­na baza inspiracji.

Ser­wis Ninateka

To ser­wis, na któ­rym znaj­du­ją się fil­my doku­men­tal­ne, fabu­lar­ne, repor­ta­że, ani­ma­cje, fil­my eks­pe­ry­men­tal­ne, zapi­sy spek­ta­kli teatral­nych i ope­ro­wych, reje­stra­cje kon­cer­tów, rela­cje doku­men­tu­ją­ce życie kul­tu­ral­ne i spo­łecz­ne oraz audy­cje radio­we. Łącz­nie w ser­wi­sie dostęp­nych jest ponad 7 tysię­cy pli­ków audio i video. Wszyst­kie są bez­płat­ne i dostęp­ne bez logo­wa­nia. Moż­na z nich korzy­stać na wszel­kich urzą­dze­niach cyfro­wych: kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych i prze­no­śnych, table­tach, smartfonach.

Dodat­ko­wo ser­wis udo­stęp­nia kon­to EDU, któ­re jest skie­ro­wa­ne do nauczy­cie­li oraz uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Posia­da­cze takie­go kon­ta mogą bez­płat­nie korzy­stać z mate­ria­łów audio­wi­zu­al­nych o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, w tym sce­na­riu­szy lek­cji. Z kon­ta EDU sko­rzy­sta­ją przede wszyst­kim nauczy­cie­le języ­ka pol­skie­go, wie­dzy o kul­tu­rze, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, histo­rii, muzy­ki oraz pro­wa­dzą­cy zaję­cia dodat­ko­we np. z zakre­su wie­dzy o fil­mie lub teatrze.

Ser­wis Muzy­ko­te­ka Szkolna

Muzy­ko­te­ka Szkol­na to nowo­cze­sne narzę­dzie wspo­ma­ga­ją­ce tra­dy­cyj­ną edu­ka­cję muzycz­ną, któ­re akty­wi­zu­je i sty­mu­lu­je zain­te­re­so­wa­nie muzy­ką. Ser­wis powstał na zle­ce­nie MKiDN, a jego wydaw­cą jest Fil­mo­te­ka Naro­do­wa – Insty­tut Audiowizualny.

W ser­wi­sie jest dostęp­nych bli­sko pół tysią­ca utwo­rów muzycz­nych, od baro­ko­wych oper, przez wiel­kie dzie­ła sym­fo­nicz­ne, aż po muzy­kę wokal­ną i eks­pe­ry­men­tal­ną. Z zaso­bów ser­wi­su moż­na korzy­stać bez logo­wa­nia lub – po zare­je­stro­wa­niu – w ramach kon­ta nauczy­ciel­skie­go lub uczniowskiego.

Biblio­te­ka Cyfro­wa Ośrod­ka Roz­wo­ju  Edukacji

Biblio­te­ka Cyfro­wa ORE gro­ma­dzi i udo­stęp­nia mate­ria­ły oraz publi­ka­cje opra­co­wa­ne w ramach dzia­łal­no­ści Ośrod­ka. Obec­nie ofe­ru­je 960 tytu­łów ksią­żek i cza­so­pism dla nauczy­cie­li i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką oświatową.

Biblio­te­ka Cyfro­wa Polona

Polo­na to jed­na z naj­no­wo­cze­śniej­szych biblio­tek cyfro­wych na świe­cie i jed­no­cze­śnie naj­więk­sza tego typu biblio­te­ka w Pol­sce. Biblio­te­ka Naro­do­wa, admi­ni­stra­tor Polo­ny, udo­stęp­nia w ser­wi­sie nie tyl­ko swo­je zbio­ry, ale też obiek­ty innych instytucji.

W Polo­nie moż­na zna­leźć: ręko­pi­sy ilu­mi­no­wa­ne, naj­star­sze pol­skie książ­ki dru­ko­wa­ne, ryci­ny, rysun­ki oraz publi­ka­cje popu­lar­ne – pocz­tów­ki, sta­re ele­men­ta­rze, książ­ki dla dzie­ci, książ­ki kuchar­skie czy daw­ne porad­ni­ki. Więk­szość udo­stęp­nio­nych zbio­rów nale­ży do dome­ny publicz­nej, dzię­ki cze­mu moż­na je za dar­mo pobie­rać i dowol­nie wykorzystywać.

Ser­wis Tele­wi­zji Polskiej

Tele­wi­zja Pol­ska przy­go­to­wa­ła dla dzie­ci i mło­dzie­ży pro­duk­cje o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, popu­lar­no­nau­ko­wym i kul­tu­ral­nym. Na kana­le dzie­cię­cym TVP ABC w godz. 8:00–13:00 mło­dzi widzo­wie będą mogli codzien­nie obej­rzeć róż­ne pro­gra­my edu­ka­cyj­ne. Wśród nich są m.in.: „Al-che­mik” – pro­gram, któ­ry w przy­stęp­ny spo­sób wyja­śnia zja­wi­ska che­micz­ne i fizycz­ne, a tak­że „Zacza­ro­wa­ny świat”, dzię­ki któ­re­mu dzie­ci zro­zu­mie­ją trud­ne poję­cia zwią­za­ne ze sztu­ką. TVP ABC zapra­sza rów­nież naj­młod­szych do oglą­da­nia pro­gra­mów takich jak: „Tele­ra­nek”, „Zagad­ki zwie­rzo­gro­mad­ki”, „Zwie­rza­ki czy­ta­ki” oraz „Stu­dio ABC”.”

Tak­że TVP Kul­tu­ra uru­cha­mia spe­cjal­ne pasmo dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Codzien­nie w godz.13:00–17:00 widzo­wie będą mogli zoba­czyć kon­cer­ty, war­to­ścio­we pro­duk­cje fil­mo­we, spek­ta­kle Teatru Tele­wi­zji, seria­le zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cym kano­nem lek­tur. Wśród naj­waż­niej­szych pro­duk­cji wyemi­to­wa­nych w naj­bliż­szych tygo­dniach znaj­dą się: „Twój Vin­cent”, „Tan­go” (Teatr Tele­wi­zji), „Wese­le”, „Her­bert – mosty” – cykl pro­gra­mów publi­cy­stycz­nych, „Śla­da­mi wiel­kich kom­po­zy­to­rów” – cykl doku­men­tal­ny, „Ham­let”, „Mały ksią­żę”, „Ogniem i mie­czem”, „Dzie­je mistrza Twar­dow­skie­go”, „Awan­tu­ra o Basię” oraz kon­cert Doro­ty Miś­kie­wicz i zespo­łu Kwa­dro­fo­nik „Lustosławki/Tuwim – Pio­sen­ki nie tyl­ko dla dzieci”.

W popo­łu­dnio­wym paśmie nie zabrak­nie rów­nież pro­gra­mów nauko­wych i przyrodniczych.

Ser­wis Pol­skie Radio Dzieciom

To cało­do­bo­wa sta­cja radio­wa zarów­no dla dzie­ci, jak i doro­słych. W ramów­ce znaj­du­ją się audy­cje edu­ka­cyj­ne, nauko­we i roz­ryw­ko­we roz­wi­ja­ją­ce wyobraź­nię i budu­ją­ce kre­atyw­ność dzie­ci. Pasmo wie­czor­ne, kie­ro­wa­ne do osób doro­słych, to kom­pen­dium wie­dzy w zakre­sie wycho­wa­nia, roz­wo­ju, kul­tu­ry i sztuki.

Dzien­ni­ka­rze Pol­skie­go Radia Dzie­ciom sta­ra­ją się być wszę­dzie tam, gdzie dzie­je się coś inte­re­su­ją­ce­go i war­to­ścio­we­go dla naj­młod­szych. W swo­ich pro­gra­mach reali­zu­ją misję edu­ka­cyj­ną i dba­ją o popraw­ność języ­ko­wą. Pro­gra­my emi­to­wa­ne na ante­nie Pol­skie­go Radia Dzie­ciom wspie­ra­ją roz­wój wyobraź­ni i kre­atyw­no­ści. Wspo­ma­ga­ją tak­że pro­ces edu­ka­cji, odno­sząc się pośred­nio i bez­po­śred­nio do pro­gra­mu nauczania.