Home » Zdalne nauczanie 2019/20 » Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyżu­ry nauczy­cie­li w ramach zajęć z zakre­su pomo­cy psychologiczno

Plan zajęć wyrów­naw­czych z języ­ka pol­skie­go w_klasie VIII cz. III

Zaję­cia korekcyjno-kompensacyjne

Zaję­cia logopedyczne

zaję­cia rewalidacyjne

ćwi­cze­nia logo­pe­dycz­ne- cz.II

zaję­cia korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­ne- cz.II

Gim­na­sty­ka korekcyjna

zaję­cia wyrów­naw­cze i koło z matematyki

Zaję­cia wyrów­naw­cze kl III

Zaję­cia wyrów­naw­cze kl. III (cz. 2)

Zaję­cia wyrów­naw­cze z języ­ka angiel­skie­go w kla­sie VIII

Zaj.wyr. z j angiel­skie­go kl VIII- cz.II

Zaję­cia wyrów­naw­cze z języka_angielskiego w kla­sie VII

Zaj.wyr. z j angiel­skie­go kl VII- cz.II

zajęć wyrów­naw­czych z języka_polskiego w kla­sie VIII

Plan zajęć wyrów­naw­czych z języ­ka pol­skie­go w_klasie VIII cz. II

zaję­cia wyrów­naw­cze z mate­ma­ty­ki i koło mate­ma­tycz­ne- cz II