Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2020 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2020 r.

Zajęcia w ramach świetlicy koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach
w okresie luty-czerwiec 2020
godz. 16.00–18.00

„Cie­ka­we popo­łu­dnie” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach

Po pół­rocz­nej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej zamknię­ciem szko­ły i waka­cja­mi, uczest­ni­cy pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert zaczę­li spę­dzać cie­ka­we popo­łu­dnia w szko­le. Dla naj­młod­szych zor­ga­ni­zo­wa­no zaję­cia pla­stycz­ne i seans kino­wy pt. „O czym marzą zwie­rzę­ta?”. Spor­tow­cy zmie­rzy­li się z teni­sem sto­ło­wym. Sym­pa­ty­cy infor­ma­ty­ki uczest­ni­czy­li w zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych. W pre­mie­rze fil­mu „Mulan” w Wie­ru­szow­skim Kinie „Słoń­ce” uczest­ni­czy­ło 40 osób. Przed bene­fi­cjen­ta­mi pro­jek­tu cie­ka­we kolej­ne popo­łu­dnia z infor­ma­ty­ką, języ­kiem angiel­skim, spor­tem, teatrem i kinem.