Home » Zdalne nauczanie 2020/21

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zdalne nauczanie 2020/21

Regu­la­min zdal­ne­go naucza­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Dyżu­ry wycho­waw­cze nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2020/21 (pdf)

Instruk­cja do zdal­nych lek­cji dla klas 4–8 z wyko­rzy­sta­niem Google Meet

1.Przygotowania do zajęć roz­po­czy­na­my o godz. 7:55

2. Logu­je­my się do gmaila

3 Otwie­ra­my nową zakład­kę i logu­je­my się do dzien­ni­ka VULCAN przez stro­nę szko­ły: pieczyska.edu.pl

4. Wcho­dzi­my w zakład­kę zada­nia domowe

5. Wybie­ra­my wła­ści­wy link do lek­cji zgod­nie z pla­nem zajęć

6. Udo­stęp­nia­my gło­śnik i kamer­kę i wybie­ra­my „chcę dołączyć”

7. Cze­ka­my na zaak­cep­to­wa­nie przez nauczyciela

8. Po skoń­czo­nej lek­cji roz­łą­cza­my się, nale­ży się koniecz­nie wylo­go­wać z apli­ka­cji Google Meet po każ­dej lek­cji. Następ­nie wra­ca­my do dzien­ni­ka elektronicznego

9. O wyzna­czo­nej godzi­nie wybie­ra­my link do kolej­nej lek­cji według pla­nu i postę­pu­je­my tak samo.

Infor­ma­cja od peda­go­ga szkolnego:

Dro­dzy ucznio­wie. W związ­ku z przej­ściem na zdal­ny tryb naucza­nia zachę­cam Was do kon­tak­to­wa­nia się ze mną przez Discord. Komu­ni­ka­tor daje nam moż­li­wość roz­mów indy­wi­du­al­nych jak rów­nież w gru­pach z inny­mi ucznia­mi. Moż­na korzy­stać z kana­łów gło­so­wych jak rów­nież z kana­łów tek­sto­wych. Jeśli potrze­bu­je­cie pora­dy, pomo­cy, roz­mo­wy — pisz­cie pro­szę w pry­wat­nej wia­do­mo­ści. Pro­szę żeby nick zawie­rał Wasze imię i nazwi­sko. Pro­szę wszyst­kich uczniów o dołą­cze­nie się do nasze­go Discor­da, nawet jeśli nie potrze­bu­ją pomo­cy peda­go­ga szkol­ne­go. Będzie­cie mie­li moż­li­wość komu­ni­ka­cji, odbie­ra­nia infor­ma­cji ode mnie. Jestem do Waszej dys­po­zy­cji głów­nie we wtor­ki i śro­dy. Cze­kam na Was na szkol­nym Discor­dzie. Edy­ta Szczer­buk-Wasza pedagog.

Poni­żej link.

https://discord.gg/gGKhnwb