Home » Szkoła » Pedagog szkolny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Pedagog szkolny

Dro­dzy ucznio­wie. W związ­ku z przej­ściem na zdal­ny tryb naucza­nia zachę­cam Was do kon­tak­to­wa­nia się ze mną przez Discord. Komu­ni­ka­tor daje nam moż­li­wość roz­mów indy­wi­du­al­nych jak rów­nież w gru­pach z inny­mi ucznia­mi. Moż­na korzy­stać z kana­łów gło­so­wych jak rów­nież z kana­łów tek­sto­wych. Jeśli potrze­bu­je­cie pora­dy, pomo­cy, roz­mo­wy — pisz­cie pro­szę w pry­wat­nej wia­do­mo­ści. Pro­szę żeby nick zawie­rał Wasze imię i nazwi­sko. Pro­szę wszyst­kich uczniów o dołą­cze­nie się do nasze­go Discor­da, nawet jeśli nie potrze­bu­ją pomo­cy peda­go­ga szkol­ne­go. Będzie­cie mie­li moż­li­wość komu­ni­ka­cji, odbie­ra­nia infor­ma­cji ode mnie. Jestem do Waszej dys­po­zy­cji głów­nie we wtor­ki i śro­dy. Cze­kam na Was na szkol­nym Discor­dzie. Edy­ta Szczer­buk-Wasza pedagog.

Poni­żej link.

https://discord.gg/gGKhnwb