Home » Aktualności » Andrzejkowe szaleństwa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Andrzejkowe szaleństwa

Tra­dy­cyj­nie świę­to­wa­li­śmy andrzej­ki. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się wróż­by. Moż­na było dowie­dzieć się, jakie imię będzie mia­ła przy­szła sym­pa­tia lub co nasz cze­ka w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Cie­ka­wość wzbu­dza­ły tak­że cia­stecz­ka z wróż­bą, któ­re przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce z kla­sy VII. Porad udzie­lał tak­że Wróż­bi­ta Maciej, spo­glą­da­jąc w swo­ją magicz­ną kulę. Dla zwo­len­ni­ków zdro­wej kon­ku­ren­cji przy­go­to­wa­na była spo­ra daw­ka kon­kur­sów z nagro­da­mi, któ­re zapew­ni­ła rada rodzi­ców. Była tak­że wyjąt­ko­wa nie­spo­dzian­ka: wata cukro­wa. Taką atrak­cję zapew­nił nam Pan Mar­cin Dra­piew­ski, któ­re­mu ser­decz­nie dzię­ku­je­my.  Nie zabra­kło tak­że słod­ko­ści ze skle­pi­ku „U Mar­ce­la”.  Impre­za zakoń­czy­ła się ogło­sze­niem wyni­ków ple­bi­scy­tu na Kró­la i Kró­lo­wą dys­ko­te­ki. Zwy­cięz­ca­mi zosta­li Zuzan­na Figiel i Mar­cel Muro­wa­ny.