Home » Aktualności » Bezpieczeństwo – spotkanie z policjantem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczeństwo – spotkanie z policjantem

W naszej szko­le duży nacisk kła­dzie się na bez­pie­czeń­stwo. W ramach edu­ka­cji w tym kie­run­ku, 19 wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem. Poli­cjant omó­wił zasa­dy poru­sza­nia się po uli­cy, chod­ni­ku i pod­czas jaz­dy rowe­rem. Przy­po­mniał o nie­bez­pie­czeń­stwach, jakie mogą czy­hać na dzie­ci w kon­tak­tach z obcy­mi, omó­wił spo­so­by uni­ka­nia ich. Ponad­to pod­kre­ślił, jak waż­ną rolę peł­nią ele­men­ty odbla­sko­we, któ­re każ­dy uczeń powi­nien posia­dać. Poli­cjant poru­szył tak­że temat cyber­prze­mo­cy i skut­ków, jakie może nieść za sobą nie­wła­ści­we korzy­sta­nie z Inter­ne­tu.