Home » Aktualności » Ferie tuż, tuż

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ferie tuż, tuż

Ferie tuż za rogiem, jed­nak zanim ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uda­dzą się na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek zosta­ły pod­su­mo­wa­ne dzia­ła­nia szko­ły w I pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2019/2020. Na ape­lu szkol­nym Pani Dyrek­tor pod­su­mo­wa­ła wyni­ki w nauce i zacho­wa­niu wszyst­kich klas. Wyróż­nio­ne zosta­ły kla­sy z naj­wyż­szą śred­nia w nauce oraz z naj­lep­szą fre­kwen­cją. Doce­nio­no rów­nież wszyst­kich uczniów, któ­rzy cięż­ko pra­co­wa­li i zdo­by­li śred­nią ocen 4,75 i wyżej oraz bar­dzo dobre i wzo­ro­we zacho­wa­nie. Na wyróż­nie­nie i pochwa­łę zasłu­ży­ło rów­nież 22 uczniów ze 100% fre­kwen­cją. Nagro­dzo­no naj­lep­szych czy­tel­ni­ków w I pół­ro­czu, a byli to ucznio­wie kla­sy I: Woź­niak Wik­tor i Jakub Kacz­mar­czyk.

Nauczy­cie­le wrę­czy­li rów­nież nagro­dy i dyplo­my za osią­gnię­cia spor­to­we. Nagro­dzo­no uczest­ni­ków szkol­ne­go tur­nie­ju teni­sa sto­ło­we­go dziew­cząt i chłop­ców.

W kate­go­rii dziew­cząt klas V‑VIII: I miej­sce: Mar­ty­na Kik, II miej­sce: Julia Śliw­ka, III miej­sce: Karo­li­na Kał­muk

W kate­go­rii chłop­ców klas V- VI: I miej­sce: Woj­ciech Sku­pień, II miej­sce: Michał Dęb­ski, III miej­sce: Adam Sztuc­ki

W kate­go­rii chłop­ców klas VII-VIII: I miej­sce: Maciej Tęsio­row­ski, II miej­sce: Kamil Malik, III miej­sce: Filip Dęb­ski

Koor­dy­na­tor Samo­rzą­du Uczniow­skie­go pod­su­mo­wał rów­nież akcję Góra Gro­sza, któ­ra zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w szko­le. Wyróż­nio­no dwie kla­sy V i II, któ­rym uda­ło się zebrać jak naj­wię­cej.

Pani Dyrek­tor przy­po­mnia­ła, że waż­na jest zaba­wa i wypo­czy­nek, ale przede wszyst­kim nie nale­ży zapo­mnieć o bez­pie­czeń­stwie w cza­sie spę­dza­nia cza­su wol­ne­go pod­czas ferii.

Życzy­my wszyst­kim bez­piecz­nych i uda­nych ferii zimo­wych.