Home » Aktualności » Zabawa karnawałowa i 28 Finał WOŚP

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zabawa karnawałowa i 28 Finał WOŚP

Jak co roku w dniu 12 stycz­nia odbył się bal kar­na­wa­ło­wy dla dzie­ci i uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach połą­czo­ny z 28 Fina­łem WOŚP. W całe wyda­rze­nie włą­czy­li się nauczy­cie­le oraz rodzi­ce. Wszyst­kim towa­rzy­szył świet­ny humor, oprócz zabaw tanecz­nych, były kon­kur­sy przy­go­to­wa­ne przez Szkol­ny Samo­rzad Uczniow­ski oraz zaba­wa nie­spo­dzian­ka. Moż­na było skosz­to­wać smacz­ne­go cia­sta przy­go­to­wa­ne­go przez rodzi­ców. Prze­pro­wa­dzo­no kon­kurs na naj­cie­kaw­szy strój kar­na­wa­ło­wy, a wszy­scy któ­rzy się prze­bra­li otrzy­ma­li drob­ne, słod­kie upo­min­ki ufun­do­wa­ne przez Radę Rodzi­ców przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Wszy­scy uczest­ni­cy impre­zy mogli skosz­to­wać waty cukro­wej, dzię­ki uprzej­mo­ści pana Mar­ci­na Dra­piew­skiej, któ­ry ją ser­wo­wał za dar­mo. Za co bar­dzo dzie­ku­je­my. Spo­tka­nie kar­na­wa­ło­we było rów­nież oka­zją do włą­cze­nia się całej spo­łecz­no­ści szkol­nej jaki lokal­nej w 28 Finał WOŚP. Każ­dy, kto oka­zał chęć wspar­cia­WOŚP otrzy­mał nie­za­po­mnia­ne czer­wo­ne ser­ce.

Wszyst­kim, któ­rzy w tym dniu poka­za­li jak mają ogrom­ne ser­ce, wspie­ra­jąc orga­zni­za­cję balu kar­na­wa­ło­we­go oraz WOŚP ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Wie­ży­my, że dobro zawsze wra­ca, a poma­gać jest rze­czą ludz­ką. Sta­ra­my się wpa­jać tą cechę od naj­młod­szych lat.

Dyrek­tor, Gro­no Peda­go­gicz­ne oraz ucznio­wie skła­da­ją szcze­gól­ne podzie­ko­wa­nia Radzie Rodzi­ców przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach oraz wszyst­kim rodzi­com, któ­rzy włą­czy­li się w pomoc przy orga­ni­za­cji tej impre­zy.

Dzię­ku­je­my.