Home » Aktualności » „Koduję, programuję przez zabawy od drugiej klasy w Scratch problemy rozwiązuję” – innowacja pedagogiczna

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Koduję, programuję przez zabawy od drugiej klasy w Scratch problemy rozwiązuję” – innowacja pedagogiczna

Ucznio­wie kla­sy II od wrze­śnia uczest­ni­czą co tydzień w dodat­ko­wych zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nej „„Kodu­ję, pro­gra­mu­ję przez zaba­wy od dru­giej kla­sy w Scratch pro­ble­my roz­wią­zu­ję”. Celem tych zajęć jest mię­dzy inny­mi: wpro­wa­dze­nie na zaję­ciach od II kla­sy nauki pod­staw kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia za pomo­cą róż­nych zabaw, wyko­rzy­sta­nie plat­form inter­ne­to­wych do nauki pod­staw pro­gra­mo­wa­nia, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia, intu­icji, wyobraź­ni i wnio­sko­wa­nia. Tema­ty­ka zajęć sku­pio­na jest wokół trzech blo­ków tema­tycz­nych: zabaw z kodo­wa­niem na dywa­nie, zabaw na plat­for­mach edu­ka­cyj­nych do nauki kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia oraz pro­gra­mo­wa­nia w Scratch. Ucznio­wie pozna­li matę edu­ka­cyj­ną, uczy­li się kodo­wać na niej wyra­zy, pisa­li kody i wyzna­cza­li tra­sy. Kodu­jąc bawi­li się figu­ra­mi i kolo­ro­wy­mi kubecz­ka­mi. Z olbrzy­mim zaan­ga­żo­wa­niem wyko­nu­ją kolej­ne pole­ce­nia na plat­for­mach edu­ka­cyj­nych do nauki kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia: kodable.com, code.org, lightbot.com/flash.
Dzie­ci w zaję­ciach uczest­ni­czą bar­dzo aktyw­nie.