Home » Aktualności » Mistrz gry w warcaby

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrz gry w warcaby

9 grud­nia po raz pierw­szy w naszej szko­le odby­ły się roz­gryw­ki gry w war­ca­by wśród uczniów kla­sy I wraz z rodzi­ca­mi. Tur­niej był  spo­tka­niem uczniów uczą­cych się gry w war­ca­by na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nych.  Dru­ży­nę two­rzy­li: dziec­ko i rodzic. Na roz­gryw­ki odważ­nie sta­wi­li się sami ojco­wie. Odby­ły się czte­ry run­dy pod czuj­nym okiem wycho­waw­czy­ni Elwi­ry Szew­czyk.

I miej­sce i „zło­ty” medal otrzy­ma­ła Anna Bia­łek i jej tata Mar­cin Bia­łek. Dru­gie miej­sce zajął Wik­tor Woź­niak i jego tata Jacek Woź­niak. Pozo­sta­li ucznio­wie muszą jesz­cze poćwi­czyć ale rywa­li­za­cja była zacię­ta, z uwzględ­nie­niem zasa­dy fair play. Duch rywa­li­za­cji ogar­nął wszyst­kich, nikt nie chciał wra­cać jesz­cze do domu więc dzie­ci roze­gra­ły kil­ka run­dek ze sobą nawza­jem, a tak­że ze swo­imi tatu­sia­mi. Nawet dwaj pano­wie posta­no­wi­li zmie­rzyć swo­je siły i wspól­nie zagra­li w war­ca­by.

Spo­tka­nie upły­nę­ło w miłej atmos­fe­rze. War­ca­bi­ści toczy­li swo­je mecze z dużą  roz­wa­gą i zaan­ga­żo­wa­niem. Spo­tka­nie było też oka­zją do poży­tecz­ne­go i przy­jem­ne­go spo­so­bu spę­dze­nia cza­su wol­ne­go oraz wzmoc­nie­nia rela­cji i wię­zi rodzin­nych.