Home » Aktualności » „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

Komi­sja Kon­kur­so­wa XX Kon­kur­su „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” nagro­dzi­ła i wyróż­ni­ła pra­ce

nastę­pu­ją­cych uczniów

I Kate­go­ria wie­ko­wa — ucznio­wie klas I‑III

Nagro­dy otrzy­mu­ją:

 1. Maja Andrze­jak II c SP Filial­na w Nie­mo­je­wie
 2. Niko­la Lee kl. II c SP Filial­na w Nie­mo­je­wie
 3. Miłosz Kowal­czyk kl.II SP Bia­dasz­ki
 4. Alek­san­dra Rzeź­nik kl. II b SP nr 2 im. Mar­szal­ka J. Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie

Wyróż­nie­nia otrzy­mu­ją:

 1. Jago­da Kofel kl. II SP Gale­wi­ce
 2. Woj­ciech Świ­toń kl. II SP nr 2 im. Mar­szal­ka J. Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie
 3. Kami­la Bro­ży­na kl. II a SP Gale­wi­ce
 4. Bar­tosz Kopac­ki kl. I SP Ostró­wek

II Kate­go­ria wie­ko­wa – ucznio­wie klas IV-VI

Nagro­dy otrzy­mu­ją:

 1. Oli­wier Sem­ba    kl.VI SP Pie­czy­ska
 2. Zuzan­na Cha­łup­ka kl. VI SP Sokol­ni­ki
 3. Julia Koł­kow­ska kl. VI SP Gale­wi­ce

Wyróż­nie­nia otrzy­mu­ją:

 1. Ali­cja Woj­tuń kl. VI Kato­lic­ka SP w Choj­nach
 2. Zuzan­na Kofel kl. VI SP Gale­wi­ce
 3. Mar­le­na Sło­do­wa kl. VI SP Niwi­ska

III Kate­go­ria wie­ko­wa- ucznio­wie klas VII-VIII

Nagro­dy otrzy­mu­ją:

 1. Patry­cja Pichlak kl. VIII SP im. Boha­te­rów Wrze­śnia 1939 roku w Cza­sta­rach
 2. Zuzan­na Kowal­czyk kl. VIII SP Gale­wi­ce
 3. Kata­rzy­na Puchal­ska kl. VII SP w Wysza­no­wie

Wyróż­nie­nia otrzy­mu­ją:

 1. Mar­ty­na Ste­fa­niak kl. VII SP Par­ci­ce
 2. Mar­ty­na Kale­ta kl. VII SP Gale­wi­ce
 3. Maja Win­kow­ska kl. VII SP Gale­wi­ce
 4. Mał­go­rza­ta Przy­by­ła kl. VII

Orga­ni­za­to­rzy kon­kur­su ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim uczest­ni­kom za udział w XX Edy­cji Kon­kur­su „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go”.

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su połą­czo­ne z wysta­wą prac i wrę­cze­niem nagród odbę­dzie się 13.12.2019r. o godz. 13.00 w Sali OSP Gale­wi­ce.