Home » Aktualności » Świąteczne zmagania ortograficzne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Świąteczne zmagania ortograficzne

W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odbył się  Ii Gmin­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Dyk­tan­do pod cho­in­kę”. Z zapro­sze­nia sko­rzy­sta­li ucznio­wie i nauczy­cie­le ze szkół pod­sta­wo­wych Gmi­ny Wie­ru­szów. Tekst kon­kur­so­wy zawie­rał infor­ma­cje zwią­za­ne z magicz­nym cza­sem Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 8 uczest­ni­ków. Poziom był bar­dzo wyrów­na­ny , szcze­gól­nie wśród lau­re­atów I, II i III miej­sca. Oto osta­tecz­ne wyni­ki:

I miej­sce – Adam Sztuc­ki ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach

II miej­sce – Pau­li­na Pel­czar­ska ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Jana Paw­ła II

III miej­sce – Dobro­sła­wa Burza­ła ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Jana Paw­ła II

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów i dzię­ku­je­my nauczy­cie­lom za przy­go­to­wa­nie i opie­kę nad ucznia­mi.