Home » Aktualności » „W Krainie Króla Lwa”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„W Krainie Króla Lwa”

10 grud­nia ucznio­wie z klas I‑III oraz dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go – gru­pa 5–6 lat­ki  naszej szko­ły wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi poje­cha­ły do WDK w Wie­ru­szo­wie na sztu­kę wyko­na­ną przez akto­rów z Teatru Współ­cze­sne­go w Kra­ko­wie pt. „W Kra­inie Kró­la Lwa”.

Przed­sta­wie­nie- to wzru­sza­ją­ca histo­ria małe­go lwiąt­ka opar­ta na moty­wach jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych ani­mo­wa­nych fil­mów — „Kró­la Lwa”. Przed­sta­wie­nie było bar­dzo dyna­micz­ne, atrak­cyj­ne wizu­al­nie — egzo­tycz­ne kostiu­my, maski, świa­tła. Ogrom­ne wra­że­nie robi­ła świet­na gra aktor­ska oraz szcze­gó­ło­wo dopra­co­wa­na sce­no­gra­fia. Nie­zwy­kła była rów­nież opra­wa muzycz­na — pul­su­ją­ce ryt­my, muzy­ka pory­wa­ją­ca do tań­ca. Przed­sta­wie­nie było bar­dzo zabaw­ne, posia­da­ją­ce wie­le wąt­ków humo­ry­stycz­nych. Świet­nie przy­go­to­wa­na cho­re­ogra­fia dostar­czy­ła naj­młod­szym widzom nie­za­po­mnia­nych wra­żeń.