Home » Projekty » “Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

“Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy”

Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy to Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go — www.pierwszaki.eu.

Każ­de dziec­ko ma pra­wo być zdol­ne i mądre, nawet jak cho­dzi do szkoły!

Dziec­ko przy­cho­dzi do szko­ły z ogrom­nym baga­żem umie­jęt­no­ści, doświad­czeń i oso­bi­stym sty­lem ucze­nia się — swo­ją boga­tą histo­rią życia.

W szko­le, w pierw­szych latach nauki, u dziec­ka kształ­tu­ją się fun­da­men­ty wie­lu istot­nych prze­ko­nań na temat wła­snych moż­li­wo­ści (poczu­cie wła­snej war­to­ści, obraz same­go sie­bie), tak­że odno­śnie ucze­nia się, co w istot­ny spo­sób wpły­wa na jego przy­szłe funk­cjo­no­wa­nie, nawet na całe życie.

Jakość pierw­szych edu­ka­cyj­nych doświad­czeń ma kapi­tal­ne zna­cze­nie dla dal­szej karie­ry szkol­nej i życio­wej dziec­ka! Jest to głów­na idea prze­wod­nia Pro­jek­tu „Pierw­sze Uczniow­skie Doświad­cze­nia Dro­gą do Wiedzy”. 

Bazą teo­re­tycz­ną jest Teo­ria Wie­lo­ra­kich Inte­li­gen­cji autor­stwa Howar­da Gard­ne­ra, któ­ra zosta­ła uzna­na za jed­no z naj­więk­szych osią­gnięć nauk spo­łecz­nych koń­ca 20. wie­ku! Edu­ka­cja opar­ta na zało­że­niach WI to edu­ka­cja skon­fi­gu­ro­wa­na do auten­tycz­nych potrzeb i moż­li­wo­ści uczniów — edu­ka­cja na mia­rę XXI wie­ku. Zro­zu­mie­nie Teo­rii Wie­lo­ra­kiej Inte­li­gen­cji i wpro­wa­dze­nie jej zasad do kon­struk­cji sys­te­mu edu­ka­cyj­ne­go w przed­szko­lach i szko­łach może wręcz zaowo­co­wać „prze­wro­tem” na mia­rę kopernikańskiego!

Zgod­nie z ideą WI pra­ca z dzieć­mi w szko­le powin­na pole­gać na two­rze­niu boga­te­go (w sen­sie wie­lo­ra­kiej sty­mu­la­cji) śro­do­wi­ska edu­ka­cyj­ne­go, tj. takich warun­ków, któ­re umoż­li­wia­ją dzie­ciom mani­fe­sta­cję WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tyl­ko inte­li­gen­cji fawo­ry­zo­wa­nych w tra­dy­cyj­nym sys­te­mie edu­ka­cji (tzw. inte­li­gen­cji szkol­nej). A zatem two­rzy się warun­ki do ujaw­nia­nia inteligencji:

 1. języ­ko­wo-lin­gwi­stycz­nej
 2. mate­ma­tycz­no – logicznej
 3. wizu­al­no-prze­strzen­nej
 4. przy­rod­ni­czej
 5. muzycz­nej
 6. kine­ste­tycz­nej (rucho­wej)
 7. inter­per­so­nal­nej (spo­łecz­nej)
 8. intra­per­so­nal­nej (reflek­syj­nej)

Pra­ca z dzieć­mi jest pro­wa­dzo­na pod­czas zajęć obo­wiąz­ko­wych oraz na zaję­ciach dodat­ko­wych. Nauczy­cie­le – mogą reali­zo­wać autor­skie pomy­sły, wyzwa­la­jąc wła­sną kre­atyw­ność peda­go­gicz­ną.  Nauczy­ciel współ­pra­cu­je z rodzicami/opiekunami dziec­ka. Wspól­nie pozna­ją dziec­ko, razem opra­co­wu­ją wstęp­ną dia­gno­zę pro­fi­lu WI dziec­ka. Na tej pod­sta­wie nauczy­ciel pro­jek­tu­je sytu­acje edu­ka­cyj­ne tak, aby dziec­ko mia­ło szan­sę dzia­łać w obsza­rze swo­ich moc­nych stron. A po nabra­niu zaufa­nia i ugrun­to­wa­niu poczu­cia wła­snej war­to­ści – otwo­rzy­ło się, bez lęku, na obsza­ry w któ­rych jest słab­sze. Bo tyl­ko taka kolej­ność gwa­ran­tu­je u dziec­ka poja­wie­nie się otwar­to­ści na nowe, trud­niej­sze dla nie­go sytuacje.

Wie­rzy­my, że Pro­jekt ”Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy” istot­nie przy­czy­ni się do upo­wszech­nie­nia — w ogól­no­kra­jo­wej ska­li – mode­lu edu­ka­cji dosto­so­wa­nej do potrzeb i sty­lu ucze­nia się każ­de­go ucznia, umoż­li­wia­jąc każ­de­mu dziec­ku odno­sze­nie suk­ce­sów, nie tyl­ko w szko­le! (sty­czeń 2010, oprac. M. Taraszkiewicz).

“Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy” — I etap

I etap pro­jek­tu pro­wa­dzi­ła Boże­na Kamiń­ska w I seme­strze roku szkol­nym 2009/2010. W ramach zajęć dzie­ci bra­ły udział w wyciecz­kach, obser­wo­wa­ły przy­ro­dę, robi­ły doświad­cze­nia. Wspól­nie z nauczy­cie­lem orga­ni­zo­wa­ły spo­tka­nia dla rodzi­ców wie­le spo­tkań z rodzi­ca­mi. Pro­jekt zakoń­czo­no pre­zen­ta­cja osią­gnięć uczest­ni­ków projektu.

“Pierwsze uczniowskie doświadczenia — drogą do wiedzy” — II etap

II Etap pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go- „Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy” zakoń­czył się w czerw­cu 2010.

Bazą teo­re­tycz­ną Pro­jek­tu jest Teo­ria Wie­lo­ra­kich Inte­li­gen­cji Howar­da Gard­ne­ra, któ­ra zosta­ła uzna­na za naj­więk­sze odkry­cie nauk huma­ni­stycz­nych XX wie­ku. Zgod­nie z tą teo­rią, każ­dy ma wła­sny pro­fil inte­li­gen­cji. Nie ma pro­fi­lu lep­sze­go, ani gor­sze­go. Każ­dy pro­fil inte­li­gen­cji jest dobry, tak samo war­to­ścio­wy, bowiem okre­śla pro­fil natu­ral­nych zaso­bów człowieka.

Ucznio­wie, w utwo­rzo­nych w kla­sie Ośrod­kach zain­te­re­so­wań, mogli reali­zo­wać dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne zgod­nie ze swo­imi moż­li­wo­ścia­mi, zdol­no­ścia­mi i talentami.

Głów­nym zada­niem pro­gra­mu zajęć poza­lek­cyj­nych pt. „Baj­ka róż­ne ma imio­na” było roz­wi­ja­nie inte­li­gen­cji wie­lo­ra­kich z wyko­rzy­sta­niem otrzy­ma­nych, w ramach pro­jek­tu pomocy.

Reali­za­cja pro­gra­mu odby­wa­ła się m.in. poprzez:

 • two­rze­nie sytu­acji umoż­li­wia­ją­cych roz­wi­ja­nie wypo­wie­dzi, two­rze­nie wła­snych bajek i odgry­wa­nie ról,

 • roz­wią­zy­wa­nie bajek mate­ma­tycz­nych i logicz­ne roz­wią­zy­wa­nie problemów,

 • roz­wi­ja­nie wyobraź­ni przez two­rze­nie i projektowanie,

 • orga­ni­zo­wa­nie zajęć sprzy­ja­ją­cych wza­jem­nej współpracy.

„Spo­tka­nie bajek” to pod­su­mo­wa­nie osią­gnięć uczniów po 5 mie­sią­cach zajęć poza­lek­cyj­nych. Dzie­ci prze­nio­sły zapro­szo­nych gości: Pana Wal­de­ma­ra Urba­nia­ka Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu Oświa­ty, Kul­tu­ry, Spor­tu, Zdro­wia i Pomo­cy Spo­łecz­nej, Panią Annę Świe­got – redak­to­ra Ilu­stro­wa­ne­go Tygo­dni­ka Powia­to­we­go, rodzi­ców, młod­szych kole­gów z oddzia­łu przed­szkol­ne­go oraz uczniów szko­ły odgry­wa­ny­mi rola­mi oraz śpie­wem i tań­cem do Kra­iny Baśni i Bajek.

W szko­le spo­tka­li­śmy: Cza­ro­dzie­ja, Jasia i Mał­go­się, Kozioł­ka Matoł­ka, Wróż­kę, Kop­ciusz­ka, Wil­ka, Księ­cia Kra­ka ze smo­kiem Wawel­skim oraz Kra­sno­lud­ki z Kró­lew­ną Śnież­ką. Wspa­nia­łe stro­je akto­rów to zasłu­ga zdol­nych mam wspie­ra­ją­cych całe przedsięwzięcie.

W teatrzy­ku kukieł­ko­wym wystą­pił Słoń Trą­bal­ski oraz Kacz­ka Dzi­wacz­ka. Boha­te­ro­wie wszyst­kich bajek wspa­nia­le ze sobą współpracowali.

Nie­zwy­kłych wra­żeń dostar­czy­ły Baby Jagi tań­czą­ce na brzo­zo­wych mio­tłach. Taniec z chu­s­tą Klan­zy oraz wrę­cze­nie liza­ko­wych pacy­nek myszek (ele­men­tu pro­jek­tu), zakoń­czył ten nie­zwy­kły pokaz.

“Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy” — III etap

Od 2 listo­pa­da 2010 roku roz­po­czął się III etap reali­za­cji Pro­jek­tu „Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy” finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go i budże­tu pań­stwa. Kon­cep­cja pro­jek­tu opar­ta jest na zało­że­niu, że każ­de dziec­ko jest zdol­ne, a rolą doro­słych jest te zdol­no­ści dostrzec, roz­wi­jać i wspie­rać. W tym też celu odby­ły się spo­tka­nia z rodzi­ca­mi, na któ­rych przed­sta­wio­no zało­że­nia Pro­jek­tu w opar­ciu o teo­rię Howar­da Gardnera.

Do III eta­pu Pro­jek­tu przy­stą­pi­ła kla­sa pierw­sza wraz z wycho­waw­czy­nią Joan­ną Muchą.

Od 4 stycz­nia 2011 roku roz­po­czę­ły się zaję­cia poza­lek­cyj­ne, któ­rych reali­za­cja opie­ra się o autor­ski pro­gram „ Jeste­śmy pierw­sza­ka­mi, wszyst­ko nas inte­re­su­je, wszyst­ko nas cie­ka­wi”. Pod­czas zajęć ucznio­wie roz­wi­ja­ją swo­je zain­te­re­so­wa­nia, zami­ło­wa­nia i talen­ty. Uczą się współ­pra­cy i współ­dzia­ła­nia w gru­pie. Chęt­nie uczest­ni­czą w two­rze­niu krót­kich sce­nek z wyko­rzy­sta­niem pacy­nek i instru­men­tów muzycz­nych. Porząd­ku­ją i ukła­da­ją histo­ryj­ki obraz­ko­we, roz­wią­zu­ją roż­ne pro­ble­my mate­ma­tycz­no-logicz­ne oraz pozna­ją tajem­ni­ce świa­ta przy­ro­dy. Two­rzą róż­ne pra­ce pla­stycz­no- tech­nicz­ne. Zaję­cia orga­ni­zo­wa­ne są w spo­sób inte­re­su­ją­cy dla każ­de­go dziec­ka, wspie­ra­ją roz­wój umy­sło­wy, emo­cjo­nal­ny, spo­łecz­ny, fizycz­ny i moto­rycz­ny dzie­ci. Pro­jekt zakoń­czy się pre­zen­ta­cją efek­tów w czerw­cu 2011 roku.

 

6 czerw­ca mia­ło miej­sce pod­su­mo­wa­nie III eta­pu Pro­jek­tu „Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy”, reali­zo­wa­ne­go przez mgr Joan­nę Muchę pod hasłem „Każ­de dziec­ko jest zdol­ne — Baj­ko­wy świat małych odkryw­ców” . Pro­jekt był współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: Bur­mistrz Wie­ru­szo­wa — Bog­dan Nawroc­ki, Rad­ny Rady Miej­skiej — Miro­sław Gabas, Soł­tys Pie­czysk — Hele­na Ostry­charz, Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców — Aldo­na Kos, Jerzy Przy­był — Redak­tor ITP, Dyrek­tor Szko­ły — Mag­da­le­na Gabas oraz rodzi­ce uczest­ni­ków pro­jek­tów. Głów­nym celem Pro­jek­tu skie­ro­wa­ne­go do pierw­szo­kla­si­stów było wdro­że­nie ela­stycz­ne­go mode­lu edu­ka­cji, dosto­so­wa­ne­go do indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści uczniów, z wyko­rzy­sta­niem nowa­tor­skich metod i tre­ści kształ­ce­nia. Wie­lo­aspek­to­we wspie­ra­nie roz­wo­ju umy­sło­we­go, emo­cjo­nal­ne­go, spo­łecz­ne­go, fizycz­ne­go i moto­rycz­ne­go dzie­ci roz­po­czy­na­ją­cych naukę szkol­ną odby­wa­ło się poprzez kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji klu­czo­wych w opar­ciu o teo­rię inte­li­gen­cji wie­lo­ra­kich Howar­da Gard­ne­ra. Pierw­szo­kla­si­ści wystą­pi­li z przed­sta­wie­niem pt. „Czer­wo­ny Kap­tu­rek” i insce­ni­za­cją utwo­rów Julia­na Tuwi­ma i Jana Brze­chwy. Mali akto­rzy popi­sa­li się nie tyl­ko sztu­ką pre­zen­ta­cji a tak­że wspa­nia­ły­mi stro­ja­mi i scenografią.