Home » Aktualności » To nasza tradycja

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

To nasza tradycja

Tra­dy­cyj­nie, kalen­darz wyda­rzeń naszej szko­ły, uwzględ­nił udział w Impre­zie Inte­gra­cyj­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne Klub Otwar­tych Serc w Wie­ru­szo­wie i Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu i Tury­sty­ki. Dru­ży­na  w skła­dzie: Hania Zna­mi­row­ska, Dawid Szczer­buk, Maciek Tęsio­row­ski, Mar­ty­na Kik, Tomek Kos, uczest­ni­czy­ła w wie­lu kon­ku­ren­cjach. To kolej­ne przed­się­wzię­cie poka­zu­ją­ce, że ucznio­wie naszej szko­ły są otwar­ci na inte­gra­cję z nie­peł­no­spraw­ny­mi kole­żan­ka­mi i kole­ga­mi z innych szkół i pla­có­wek.