Home » Rok szkolny 2018/2019 » To w rodzinie jest siła

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

To w rodzinie jest siła

W czwar­tek 13 czerw­ca dzie­ci z młod­szej gru­py przed­szkol­nej z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go uczest­ni­czy­ły w pik­ni­ku rodzin­nym. Już od rana emo­cje się­ga­ły zeni­tu. Pod­eks­cy­to­wa­ne przed­szko­la­ki z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ły na wspól­ny pik­nik z rodzi­ca­mi. Spo­tka­nie malu­chy roz­po­czę­ły od wystę­pów, spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych na ten dzień, gdzie naj­bliż­si mogli podzi­wiać zdol­no­ści tanecz­no-wokal­ne swo­ich milu­siń­skich.  Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką dzię­ko­wa­ły swo­im rodzi­com za ich trud codzien­nej opie­ki. Po czę­ści arty­stycz­nej wszy­scy  zgro­ma­dze­ni na pla­cu przed­szkol­nym zasie­dli do poczę­stun­ku, a w dal­szej kolej­no­ści cze­ka­ły na naj­młod­szych zaba­wy. Pik­nik był dla dzie­ci źró­dłem wiel­kiej rado­ści i wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su.