Home » Rok szkolny 2013/2014 » „Jestem bezpieczny w drodze do szkoły i w szkole”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Jestem bezpieczny w drodze do szkoły i w szkole”

W szkol­nym kon­kur­sie „Jestem bez­piecz­ny w dro­dze do szko­ły i w szko­le” uczest­ni­czy­li ucznio­wie klas I‑III. Kon­kurs miał na celu utrwa­le­nie zdo­by­tej wie­dzy z zakre­su bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym i w szko­le, pro­pa­go­wa­nie bez­piecz­nych zacho­wań oraz roz­wi­ja­nie i popu­la­ry­zo­wa­nie wśród dzie­ci świa­do­mo­ści bez­piecz­ne­go uczest­nic­twa w ruchu dro­go­wym. Poru­szał tak­że pro­ble­ma­ty­kę bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia się w szko­le. Dzie­ci roz­wią­zy­wa­ły test w for­mie pisem­nej. Lau­re­ata­mi kon­kur­su zosta­li:

Wik­to­ria Mały­ska z kla­sy III — miej­sce I,

Patryk Olszo­wiak z kla­sy I — miej­sce II

Erwin Kem­pa z kla­sy I — miej­sce III.

Ucznio­wie Ci otrzy­ma­li nagro­dy książ­ko­we.