Home » Rok szkolny 2013/2014 » Dzień Rodziny w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Rodziny w Pieczyskach

Hej, hej, hej Rodzi­na
dziś w przed­szko­lu zaba­wę zaczy­na.
Mama, tata, syn i cór­ka,
bukiet kwia­tów i laur­ka.

Tymi sło­wa­mi do popu­lar­nej melo­dii „Hej soko­ły” gru­pa 5,6‑latków 24 czerw­ca 2014 r. zain­au­gu­ro­wa­ła Dzień Rodzi­ny. Na tę uro­czy­stość przy­by­ły mamu­sie i tatu­sio­wie przed­szko­la­ków dla uczcze­nia Dnia Mat­ki i Dnia Ojca. Dzie­ci od daw­na uczy­ły się wier­szy­ków, pio­se­nek oraz róż­nych ukła­dów tanecz­nych. Był to dla nich bar­dzo waż­ny występ. W przy­go­to­wa­nym sce­na­riu­szu przed­szko­la­ki pod­kre­śla­ły nie­zwy­kłość swo­ich rodzi­ców: mamy — cza­ro­dziej­ki, któ­ra potra­fi wszyst­ko wycza­ro­wać oraz taty, któ­ry w kuch­ni wybi­ja rytm na patel­ni. Po czę­ści arty­stycz­nej były kwia­ty i laur­ki oraz moc ser­decz­nych życzeń.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ło miłe spo­tka­nie przy kawie, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez rodzi­ców przed­szko­la­ków.