Home » Rok szkolny 2018/2019 » Koło szachowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Koło szachowe

Od 16 paź­dzier­ni­ka, w naszej szko­le, pro­wa­dzo­ne są zaję­cia nauki i dosko­na­le­nia gry w sza­chy. Odby­wa­ją się one raz w tygo­dniu, w wymia­rze jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej. Uczęsz­cza­ją na nie ucznio­wie z klas IV‑V. Celem zajęć jest m.in. pozna­nie pod­sta­wo­wych zasad gry w sza­chy, a tak­że roz­wi­ja­nie logicz­ne­go myśle­nia.

Sza­chy są jed­ną z naj­star­szych gier na świe­cie. Jej nie­wy­czer­pa­ne moż­li­wo­ści, bogac­two zawar­tych w grze tre­ści, jej logi­ka a zara­zem nie­ogra­ni­czo­ne sze­ro­kie pole do popi­su dla twór­czej wyobraź­ni i ini­cja­ty­wy spra­wia­ją, że sza­chy wnio­sły poważ­ny wkład do ogól­nej kul­tu­ry ludz­ko­ści. Nie bez powo­du sza­chy nazy­wa­ne są „grą mędr­ców”, „gim­na­sty­ką mózgu”, „kró­lo­wą gier”.

Z peda­go­gicz­ne­go pun­ku widze­nia sza­chy zawie­ra­ją wie­le ele­men­tów wycho­waw­czych. Kształ­cą te cechy cha­rak­te­ru, któ­re są nie­odzow­ne do zwy­cię­stwa nie tyl­ko we wszel­kich zawo­dach spor­to­wych, ale i w życiu. Sza­chy wyra­bia­ją umie­jęt­ność pano­wa­nia nad sobą, wytrwa­łość, prze­zor­ność i odwa­gę, poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne decy­zje. Uczą pro­stej praw­dy, że wła­sne zda­nie i oce­na nie zawsze są słusz­ne i praw­dzi­we. Sza­chy wdra­ża­ją do sto­so­wa­nia w życiu zasa­dy „fair play”. Nauka gry w sza­chy oraz koniecz­ne ćwi­cze­nia prak­tycz­ne i teo­re­tycz­ne, wpły­wa­ją dodat­nio na zwięk­sze­nie aktyw­no­ści umy­sło­wej i roz­wój pamię­ci. Sza­chy odgry­wa­ją istot­ną rolę w naby­wa­niu i kształ­to­wa­niu wie­lu umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sty­wa­nych przez czło­wie­ka w cią­gu całe­go życia. Wpro­wa­dze­nie nauki gry w sza­chy w młod­szym wie­ku szkol­nym wpły­wa wszech­stron­nie na roz­wój uczniów. Dzie­ci uczą­ce się grać w sza­chy dostrze­ga­ją w nich przede wszyst­kim roz­ryw­kę, nie zda­jąc sobie spra­wy, że bawiąc się drew­nia­nym woj­skiem, uczą się i dosko­na­lą swo­je umy­sły.