Home » Rok szkolny 2018/2019 » „Polska w liczbach”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Polska w liczbach”

16 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie szkol­ne­go kon­kur­su przy­rod­ni­czo- mate­ma­tycz­ne­go „Pol­ska w licz­bach” dla klas V‑VIII. Zada­niem uczniów było poka­za­nie infor­ma­cji o Pol­sce w posta­ci pla­ka­tu. Trud­no­ścią był spo­sób pre­zen­ta­cji: jak naj­wię­cej infor­ma­cji w posta­ci liczb. Cele kon­kur­su to zachę­ca­nie uczniów do korzy­sta­nia z róż­nych źró­deł, segre­go­wa­nie infor­ma­cji i wyeks­po­no­wa­nie naj­waż­niej­szych w posta­ci pla­ka­tu infor­ma­cyj­ne­go.

Kon­kurs był jed­nym z dzia­łań edu­ka­cyj­nych zwią­za­nych z obcho­da­mi set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści- „Rok dla Nie­pod­le­głej”

Oto zwy­cięz­cy:

I miej­sce — Nata­lia Sowa, Mar­ty­na Kik z kla­sy VII

II miej­sce — Adam Sztuc­ki, Michał Dęb­ski, Woj­ciech Sku­pień z kla­sy V

III miej­sce — Kor­ne­lia Figiel- kla­sa VIII